โครงสร้างหลักสูตร

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  138 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปกติและแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  30 หน่วยกิต

    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

  96 หน่วยกิต

    กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเฉพาะ 72 หน่วยกิต
        – วิชาเฉพาะบังคับ 42 หน่วยกิต
        – วิชาเฉพาะเลือก 30 หน่วยกิต
                 – กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 42 หน่วยกิต
                 – กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 30 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

   6 หน่วยกิต

ง. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   6 หน่วยกิต