รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 001*
EN 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3
อก. 002*
EN 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
English for Social Communication
3
อก. 003*
EN 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
English for Global Communication
3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 001
GE 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
Thinking Skills for Learning
3
ศท. 002
GE 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
Citizenship and Social Dynamics
3
ศท. 003
GE 003
การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
Cultivating Entrepreneurial Mindset
3
ศท. 004
GE 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
3
ศท. 005
GE 005
ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
Creative Leadership Skills
3
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) นักศึกษาจะต้องเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ศท. 006
GE 006
เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
3
ศท. 007
GE 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
Art of Life
3
ศท. 008
GE 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health and Wellness for Life
3
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (24 หน่วยกิต)
ทร. 162
HT 162
กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Law and Ethics in Tourism and Hospitality Industry
3
ทร. 266
HT 266
การบัญชีและการจัดการทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Accounting and Financial Management for Tourism and Hospitality Industry
3
ทร. 267
HT 267
พฤติกรรมผู้บริโภคและจิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Consumer Behavior and Service Psychology in Tourism and Hospitality Industry
3
ทร. 362
HT 362
กลยุทธ์การตลาดและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Marketing and Innovation Strategies in Tourism and Hospitality Industry
3
ทร. 363
HT 363
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Human Resource Management in Tourism and Hospitality Industry
3
ทร. 461
HT 461
การวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Research for Tourism and Hospitality Industry
3
ทท. 171
TM 171
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
Introduction to Tourism Industry and MICE Business
3
ทท. 376
TM 376
เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
Information Technology for Tourism Industry and MICE Business
3
กลุ่มวิชาเฉพาะ (72 หน่วยกิต)
   กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ (42 หน่วยกิต)
ธบ. 200
AB 200
ธุรกิจสายการบิน
Airline Business
3
ทร. 224
HT 224
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
Geography for Tourism
3
ทท. 271
TM271
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Sustainable Destination Management
3
ทท. 281
TM 281
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Communicative English for Tourism Industry
3
ทท. 372
TM 372
การวางแผน การจัดการ และการปฏิบัติการการท่องเที่ยวภายในและระหว่างประเทศ
Tour Planning organizing and Operations for Inbound and Outbound Tourism
3
ทท. 374
TM 374
ไทยศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Thai Studies for Tourism Industry
3
ทท. 375
TM 375
มัคคุเทศก์
Tour Guides
3
ทท. 377
TM 377
การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
Entrepreneurship in Tourism Industry and MICE Business
3
ทท. 382
TM 382
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจไมซ์
English for MICE Business
3
ทท. 383
TM 383
ภาษาอังกฤษสำหรับเทคนิคการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และธุรกิจไมซ์
English for Presentation Techniques in Tourism Industry and MICE Business
3
ทท. 420
TM 420
การจัดการไมซ์
MICE Management
3
ทท. 421
TM 421
การจัดการกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
Special Event Management
3
ทท. 478
TM 478
สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
Seminar in Tourism Industry and MICE Business
3
ทท. 484
TM 484
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
English for Tour Guides
3
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (30 หน่วยกิต)
   – กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ (15 หน่วยกิต)
   นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะได้ 1 กลุ่มจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ หรือเลือกเรียนเฉพาะรายวิชาจากกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะใดๆ ที่เปิดในคณะฯ จนครบ 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านการท่องเที่ยว
ทท. 101
TM 101
อาเซียนศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
ASEAN Studies for Tourism Industry and MICE Business
3
ทท. 102
TM 102
การตลาดดิจิตอลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
Digital Marketing for Tourism Industry and MICE Business
3
ทท. 103
TM 103
การท่องเที่ยวทางเลือก
Alternative Tourism
3
ทท. 104
TM 104
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Creative Tourism Development
3
ทท. 105
TM 105
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
Community Based Tourism
3
ทท. 106
TM 106
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
Gastronomic Tourism
3
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านธุรกิจไมซ์
ทท. 422
TM 422
การจัดการการประชุมและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
Meeting and Incentive Travel Management
3
ทท. 423
TM 423
การจัดการประชุมวิชาชีพระดับนานาชาติ
Convention Management
3
ทท. 424
TM 424
การบริหารสถานที่การจัดงาน
Venue Management
3
ทท. 425
TM 425
การจัดการงานนิทรรศการ
Exhibition Management
3
ทท. 426
TM 426
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์
Service Providers in MICE Business
3
ทท. 427
TM 427
การจัดการการขนส่งในกิจกรรมไมซ์
Logistics for MICE Management
3
   – กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (15 หน่วยกิต)
   นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จากกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพได้ 1 กลุ่มจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ หรือเลือกเรียนเฉพาะรายวิชาจนครบ 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอาราบิกเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
ทท. 213
TM 213
ภาษาอาราบิกในชีวิตประจำวัน
Arabic for Daily Life
3
ทท. 223
TM 223
ภาษาและวัฒนธรรมอาราบิก
Arabic Language and Culture
3
ทท. 233
TM 233
ภาษาอาราบิกเพื่อการบริการ
Arabic for Service Industry
3
ทท. 243
TM 243
ภาษาอาราบิกเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
Arabic for Tourism Industry and MICE Business
3
ทท. 253
TM 253
ภาษาอาราบิกสำหรับเทคนิคการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
Arabic for Presentation Techniques in Tourism Industry and MICE Business
3
กลุ่มวิชาภาษาบาฮาซาเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
ทท. 214
TM 214
ภาษาบาฮาซาในชีวิตประจำวัน
Bahasa for Daily Life
3
ทท. 224
TM 224
ภาษาและวัฒนธรรมบาฮาซา
Bahasa Language and Culture
3
ทท. 234
TM 234
ภาษาบาฮาซาเพื่อการบริการ
Bahasa for Service Industry
3
ทท. 244
TM 244
ภาษาบาฮาซาเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
Bahasa for Tourism Industry and MICE Business
3
ทท. 254
TM 254
ภาษาบาฮาซาสำหรับเทคนิคการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
Bahasa for Presentation Techniques in Tourism Industry and MICE Business
3
กลุ่มวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
ทท. 215
TM 215
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
Chinese for Daily Life
3
ทท. 225
TM 225
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
Chinese Language and Culture
3
ทท. 235
TM 235
ภาษาจีนเพื่อการบริการ
Chinese for Service Industry
3
ทท. 245
TM 245
ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
Chinese for Tourism Industry and MICE Business
3
ทท. 255
TM 255
ภาษาจีนสำหรับเทคนิคการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
Chinese for Presentation Techniques in Tourism Industry and MICE Business
3
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
ทท. 216
TM 216
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
Japanese for Daily Life
3
ทท. 226
TM 226
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Language and Culture
3
ทท. 236
TM 236
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการ
Japanese for Service Industry
3
ทท. 246
TM 246
ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
Japanese for Tourism Industry and MICE Business
3
ทท. 256
TM 256
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเทคนิคการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
Japanese for Presentation Techniques in Tourism Industry and MICE Business
3
กลุ่มวิชาภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
ทท. 217
TM 217
ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
Korean for Daily Life
3
ทท. 227
TM 227
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
Korean Language and Culture
3
ทท. 237
TM 237
ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ
Korean for Service Industry
3
ทท. 247
TM 247
ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
Korean for Tourism Industry and MICE Business
3
ทท. 257
TM 257
ภาษาเกาหลีสำหรับเทคนิคการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
Korean for Presentation Techniques in Tourism Industry and MICE Business
 
3
กลุ่มวิชาภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
ทท. 218
TM 218
ภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน
Russian for Daily Life
3
ทท. 228
TM 228
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
Russian Language and Culture
3
ทท. 238
TM 238
ภาษารัสเซียเพื่อการบริการ
Russian for Service Industry
3
ทท. 248
TM 248
ภาษารัสเซียเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
Russian for Tourism Industry and MICE Business
3
ทท. 258
TM 258
ภาษารัสเซียสำหรับเทคนิคการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
Russian for Presentation Techniques in Tourism Industry and MICE Business
3
กลุ่มวิชาภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
ทท. 219
TM 219
ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
Vietnamese for Daily Life
3
ทท. 229
TM 229
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
Vietnamese Language and Culture
3
ทท. 239
TM 239
ภาษาเวียดนามเพื่อการบริการ
Vietnamese for Service Industry
3
ทท. 249
TM 249
ภาษาเวียดนามเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
Vietnamese for Tourism Industry and MICE Business
3
ทท. 259
TM 259
ภาษาเวียดนามสำหรับเทคนิคการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
Vietnamese for Presentation Techniques in Tourism Industry and MICE Business
3
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต หน่วยกิต
   นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
ทร. 101
HT 101
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน
Competencies Development for ASEAN Tourism Professional
3
ทร. 160
HT 160
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเบื้องต้น
Introduction to Tourism and Hospitality Industry
3
ทร. 164
HT 164
บุคลิกภาพสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ
Personality for Service Professionals
3
ทร. 261
HT 261
จิตวิทยาบริการ
Service Psychology
3
ทร. 263
HT 263
การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
Marketing for Tourism and Hospitality
3
ทร. 264
HT 264
พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Consumer Behavior in Tourism and Hospitality Industry
3
ทร. 269
HT 269
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Communicative English for Tourism and Hospitality Industry
3
ทร. 365
HT 365
การจัดการกลยุทธ์และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Strategy and Innovation Management in Tourism and Hospitality Industry
3
ทร. 369
HT 369
การจัดการการขนส่งผู้โดยสาร
Managing Passenger Logistics
3
ทท. 204
TM 204
การท่องเที่ยวเฉพาะทาง
Niche Tourism
3
ทท. 206
TM 206
การจัดการการสื่อสารในธุรกิจท่องเที่ยว
Integrated Communication Marketing for Tourism
3
ทท. 211
TM 211
การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
Tour Operator and Travel Agency Management
3
ทท. 212
TM 212
การจัดการธุรกิจแบบเหมาจ่าย
Managing Package Tourism
3
ทท. 221
TM 221
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการประชุม การจัดนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
Introduction to MICE Management
3
ทท. 231
TM 231
อารยธรรมโลกเพื่อการนำเที่ยว
World Civilization for Tour Guiding
3
ทท. 232
TM 232
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการนำเที่ยว
Arts and Cultures for Tour Guiding
3
ทท. 241
TM 241
การจัดการธุรกิจเพื่อการพักผ่อนและบันเทิง
Leisure and Entertainment Business Management
3
ทท. 242
TM 242
การจัดการธุรกิจรีสอร์ทและสปา
Resort and Spa Business Management
3
ทท. 314
TM 314
เทคนิคการขายและการตลาดสำหรับสินค้าทางการท่องเที่ยว
Selling and Marketing Techniques for Tourism Products
3
ทท. 341
TM 341
กิจกรรมนันทนาการเพื่อการพักผ่อนและบันเทิง
Recreational Activities for Leisure and Entertainment
3
ทท. 402
TM 402
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
English Reading and Writing for Tourism
3
ทท. 411
TM 411
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว
Basic English for Tourism
3
ทท. 412
TM 412
ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการท่องเที่ยว
Advanced English for Tourism
3
ทท. 415
TM 415
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
English for Travel Agency
3
ทท. 444
TM 444
กลยุทธ์การตลาดสำหรับแหล่งท่องเที่ยว
Strategic Destination Marketing
3
ทท. 445
TM 445
การจัดการธุรกิจเรือสำราญ
Cruise Business Management
3
ทท. 452
TM 452
การจัดการงานเทศกาล
Festival Management
3
ทท. 453
TM 453
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
Cultural Heritage Management
3
ทท. 454
TM 454
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
International Tourism
3
ทท. 455
TM 455
ประสบการณ์วัฒนธรรมต่างชาติ
Cross-Cultural Experience
3
ทท. 456
TM 456
การท่องเที่ยวภายในประเทศ
Domestic Tourism
3
ทท. 457
TM 457
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
3 (1 – 6 – 6)
ทท. 458
TM 458
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว
Basic Economics for Tourism
3
สศ. 301
CO 301
เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
3
ศป. 101
LB 101
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3
ศป. 102
LB 102
มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3
ศป. 103
LB 103
อารยธรรมเปรียบเทียบ
Comparative Civilization
3
ศป. 105
LB 105
ทักษะการศึกษา
Study Skills
3
ศป. 144
LB 144
ความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
Introduction to Sports Science
3
ศป. 145
LB 145
โภชนาการเพื่อสุขภาพและการดำรงชีวิต
Nutrition for Health and Living
3
ศป. 146
LB 146
การจัดการแข่งขันกีฬา
Organization of Sport Competition
3
ศป. 147
LB 147
การจัดการกิจกรรมการออกกำลังกายและการกีฬา
Exercise and Sports Management
3
ศป. 148
LB 148
การจัดการและบริหารนันทนาการ
Recreation Management
3
ศป. 202
LB 202
อารยธรรมไทย
Thai Civilization
3
ศป. 212
LB 212
ปรัชญา
Philosophy
3
ศป. 213
LB 213
ความรู้เบื้องต้นทางมนุษยศาสตร์
Introduction to Humanities
3
ศป. 214
LB 214
การใช้เหตุผล
Reasoning
3
ศป. 215
LB 215
จริยศาสตร์
Ethics
3
ศป. 221
LB 221
จิตวิทยาสังคม
Social Psychology
3
ศป. 222
LB 222
กระบวนการกลุ่ม
Group Process
3
ศป. 231
LB 231
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
Introduction to Political Science
3
ศป. 232
LB 232
การเมืองการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3
ศป. 233
LB 233
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม
Politics and Economics in Society
3
ศป. 241
LB 241
หลักการของโยคะเพื่อสุขภาพและการดำรงชีวิต
Principles of Yoga for Health and Living
3
ศป. 303
LB 303
ศิลปวัฒนธรรมไทย
Thai Culture
3
ศป. 304
LB 304
การครองเรือน
Family Studies
3
ศป. 305
LB 305
สังคีตนิยม
Music Appreciation
3
ศป. 306
LB 306
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
Economics Geography
3
ศป. 307
LB 307
บุคลิกภาพและการปรับตัว
Personality and Adjustment
3
ศป. 311
LB 311
จิตวิทยาเพื่อชีวิตและการทำงาน
Psychology for Life and Work
3
ศป. 312
LB 312
จิตวิทยาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Psychology for Quality of Life
3
ศป. 313
LB 313
จิตวิทยาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ
Psychology for Leadership
3
ศป. 331
LB 331
ไทยศึกษา
Thai Studies
3
ศป. 355
LB 355
ศึกษาวัฒนธรรมต่างชาติ
Cross-Cultural Studies
3
ศป. 401
LB 401
วิทยาการทหาร
Military Science
3
ศป. 402
LB 402
การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ
National Security Development
3
ศป. 433
LB 433
สังคมวิทยาการเมือง
Political Sociology
3
ศป. 444
LB 444
สัมมนาปัญหาของประเทศในเอเชียอาคเนย์
Seminar on SEA Problems
3
ศป. 455
LB 455
สังคมวิทยาศาสนา
Religious Sociology
3
ศป. 502
LB 502
ปรัชญาจีน
Chinese Philosophy
3
ศป. 503
LB 503
ปรัชญาญี่ปุ่น
Japanese Philosophy
3
ศป. 505
LB 505
พุทธศาสนากับสังคมไทย
Buddhism and Thai Society
3
ศป. 509
LB 509
พุทธจริยศาสตร์
Buddhist Ethics
3
วท. 201
SC 201
มนุษย์กับสภาพแวดล้อม
Man and Environment
3
ง. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต หน่วยกิต
    นักศึกษาสามารถเลือกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ ดังนี้
    – แผนการศึกษาแบบปกติ จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา TM 464 และ TM 465
    – แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา TM 466
ทท. 464
TM 464
การฝึกงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Internship in Tourism Industry
3
ทท. 465
TM 465
การฝึกงานในธุรกิจไมซ์
Internship in MICE Business
3
ทท. 466
TM 466
สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
Cooperative Education in Tourism Industry and MICE Business
6