โอกาสในการประกอบอาชีพ

บัณฑิตของสาขาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการ และการประชุม สามารถนำ​ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวประกอบอาชีพต่างๆ เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานบริษัทนำเที่ยวและบริษัทธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวผู้ประสานงานธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดสัมมนานักการตลาดการท่องเที่ยวนักวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวผู้ประกอบการธุรกิจ  นำเที่ยวผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ พนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ และพนักงานและผู้ประกอบการในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยานพาหนะ โรงแรม ร้านอาหาร ของที่ระลึก เป็นต้น