อัตราค่าเล่าเรียน

คณะ/สาขา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.)
ค่าเล่าเรียน
หลังหักทุนสนับสนุน
ตลอดหลักสูตร
 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
 สาขาวิชาภาษาไทย 24,580 14,580 265,380
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 24,580 14,580 288,980
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม 23,980 13,980 323,680
 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 23,980 13,980 322,680
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 23,980 13,980 312,180

 

หมายเหตุ
1.
อัตราค่าใช้จ่ายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ข้ึนอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน
2.
ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าเรียนเสริมพื้นฐาน สําหรับหลักสูตรนานาชาติสําหรับนักศึกษาท่ีต้องเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร โทร : 023503500 กด