แผนการศึกษา (Degree Plan)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN001

English for Everyday Communication

3

3

GE001

Thinking Skills for Learning

3

3

GE002

Citizenship and Social Dynamics

3

3

TH201

Reading Skills Development

3

3

TH202

Language, Creative Thinking and Reasoning

3

3

TH204

The Art of Speaking

3

3

  รวม

18

18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN002

English for Social Communication

3

3

GE004

Technology and Innovation in the Future World

3

3

GE007

Art of Life

3

3

TH301

Thai Literary Studies

3

3

TH302

Modern Thai Literature

3

3

TH001

TH Elect 01

3

3

  รวม

18

18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN001

English for Everyday Communication

GE001

Thinking Skills for Learning

  รวม

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN003

English for Global Communication

3

3

GE008

Health and Wellness for Life

3

3

TH101

Characteristics of the Thai Language

3

3

TH203

The Art of Prose Writing

3

3

TH002

TH Elect 02

3

3

XXXX1

Minor 01

3

3

TH201

Reading Skills Development

  รวม

18

18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GE003

Cultivating Entrepreneurial Mindset

3

3

TH102

Thai Linguistics

3

3

TH003

TH Elect 03

3

3

TH004

TH Elect 04

3

3

TH005

TH Elect 05

3

3

XXXX2

Minor 02

3

3

  รวม

18

18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

       
       
  รวม    

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

TH303

Masterpieces of Thai Literature

3

3

TH401

Language, Society and Culture

3

3

TH006

TH Elect 06

3

3

TH007

TH Elect 07

3

3

TH008

TH Elect 08

3

3

XX001

Free Elective 01

3

XXXX3

Minor 03

3

TH202

Language, Creative Thinking and Reasoning

  รวม

18

18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GE005

Creative Leadership Skills

3

3

TH402

Literature, Society and Culture

3

3

TH009

TH Elect 09

3

3

TH010

TH Elect 10

3

3

TH011

TH Elect 11

3

3

XX002

Free Elective 02

3

XXXX4

Minor 04

3

GE002

Citizenship and Social Dynamics

  รวม

18

18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN001

English for Everyday Communication

GE001

Thinking Skills for Learning

  รวม

 

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

TH304

The Art of Criticism

3

3

TH012

TH Elect 12

3

3

TH013

TH Elect 13

3

3

XX001

Free Elective 01

3

XX002

Free Elective 02

3

XX005

Minor 05

3

CO301

Pre- Cooperative  Education (เฉพาะ นศ.สหกิจ)

3

TH204

The Art of Speaking

  รวม

18

12

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

TH400

Cooperative  Education (เฉพาะวิชานี้ 6 หน่วยกิต)

6

  รวม

6