รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 001*
EN 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3
อก. 002*
EN 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
English for Social Communication
3
อก. 003*
EN 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
English for Global Communication
3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 001
GE 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
Thinking Skills for Learning
3
ศท. 002
GE 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
Citizenship and Social Dynamics
3
ศท. 003
GE 003
การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
Cultivating Entrepreneurial Mindset
3
ศท. 004
GE 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
3
ศท. 005
GE 005
ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
Creative Leadership Skills
3
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) นักศึกษาจะต้องเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ศท. 006
GE 006
เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
3
ศท. 007
GE 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
Art of Life
3
ศท. 008
GE 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health and Wellness for Life
3
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก (75 หน่วยกิต)  
    กลุ่มวิชาเฉพาะหลักหรือวิชาบังคับ (36 หน่วยกิต)
1) กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์  
ทย. 101
TH  101
ลักษณะภาษาไทย
Characteristics of the Thai Language
3
ทย. 102
TH  102
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
Thai Linguistics
3
2) กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา
ทย. 201
TH 201
การพัฒนาทักษะการอ่าน
Reading Skills Development
3
ทย. 202
TH  202
ภาษากับความคิดสร้างสรรค์และการใช้เหตุผล
Language, Creative Thinking and Reasoning
3
ทย. 203
TH  203
ศิลปะการเขียนร้อยแก้ว
The Art of Prose Writing
3
ทย. 204
TH  204
ศิลปะการพูด
The Art of Speaking
3
3) กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย
ทย. 301
TH 301
วรรณกรรมไทยศึกษา
Thai Literary Studies
3
ทย. 302
TH 302
วรรณกรรมไทยสมัยปัจจุบัน
Modern Thai Literature
3
ทย. 303
TH 303
วรรณกรรมเอกของไทย
Masterpieces of Thai Literature
3
ทย. 304
TH 304
ศิลปะการวิจารณ์
The Art of Criticism
3
4) กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม
ทย. 401
TH 401
ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม
Language, Society and Culture
3
ทย. 402
TH 402
วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
Literature, Society and Culture
3
    กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (39 หน่วยกิต)
    กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก เป็นกลุ่มวิชาที่เปิดให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ 4 กลุ่ม อย่างน้อยกลุ่มละ 1 วิชา
1) กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์
ทย. 111
TH 111
ภาษาถิ่น
Thai Dialects
3
ทย. 112
TH 112
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
Foreign Languages in Thai
3
ทย. 113
TH 113
วิวัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทย
Development of Thai Language Textbooks
3
ทย. 114
TH 114
ความรู้พื้นฐานทางภาษาบาลีและสันสกฤต
Introduction to Pali and Sanskrit
3
ทย. 115
TH 115
วิวัฒนาการของภาษาไทย
Development of the Thai Language
3
2) กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา
    กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษาเป็นกลุ่มวิชาที่เปิดให้นักศึกษาเลือกเรียนการใช้ภาษาเฉพาะแบบ การใช้ภาษาเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ การใช้ภาษาเพื่อการอาชีพ เป็นต้น
ทย. 211
TH 211
กลยุทธ์การเรียน
Learning Strategies
3
ทย. 212
TH 212
การใช้ภาษาไทย
Thai Usage
3
ทย. 213
TH 213
การเขียนสรุปความ
Summary Writing
3
ทย. 214
TH 214
การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Reading for Better Living
3
ทย. 215
TH 215
ลีลาภาษาในงานเขียน
Styles in Literary Works
3
ทย. 216
TH 216
การใช้ภาษาไทยในสื่อมวลชน
Thai Usage in Mass Media
3
ทย. 217
TH 217
การเขียนเพื่อธุรกิจ
Writing for Business
3
ทย. 218
TH 218
การใช้ภาษาไทยสำหรับผู้ประกอบการ
Thai Usage for Entrepreneurs
3
ทย. 219
TH 219
กลยุทธ์การนำเสนอ
Presentation Strategies
3
ทย. 220
TH 220
ศิลปะการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
The Art of Public Relations Writing
3
ทย. 221
TH 221
ศิลปะการเขียนร้อยกรอง
The Art of Poetry Writing
3
ทย. 222
TH 222
การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
Teaching Thai for Foreigners
3
ทย. 223
TH 223
สัมมนาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
Seminar in Thai Usage
3
3) กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดี
ทย. 311
TH 311
วรรณกรรมประเพณี
Literature Related to Thai Customs and Traditions
3
ทย. 312
TH 312
วรรณกรรมนิราศ
Niras
3
ทย. 313
TH 313
วรรณกรรมสำหรับเด็ก
Children Literature
3
ทย. 314
TH 314
วรรณกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
Thai Literature for Tourism
3
ทย. 315
TH 315
วรรณศิลป์ในเพลง
Literary Arts in Song
3
4) กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม
ทย. 411
TH 411
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ทางภาษาและวรรณกรรมไทยเพื่อการบริการชุมชน
Creative Learning Activities for Thai Language and Literature for Community Service    
3
ทย. 412
TH 412
การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย
Research Methodology in Thai Language and Literature
3
ทย. 413
TH 413
การเล่นภาษาในภาษาไทย
Language Play in Thai
3
ทย. 414
TH 414
มารยาทและบุคลิกภาพไทย
Thai Manners and Personalities
3
ทย. 415
TH 415
จิตวิญญาณผู้ประกอบการสำหรับการศึกษาภาษาไทย
Entrepreneurial Spirit for Thai Language Studies
3
ทย. 416
TH 416
ภูมิปัญญาไทยกับวรรณกรรม
Thai Wisdom and Literature
3
ทย. 417
TH 417
อิทธิพลของสังคมโลกที่มีต่อภาษาและวรรณกรรมไทย
Impact of Globalization on Thai Language and Literature
3
ทย. 418
TH 418
โลกทัศน์ไทยในต่างแดน
Thai World Views in Foreign Countries
3
ทย. 419
TH 419
การศึกษาเฉพาะเรื่อง
Study in Special Topics
3
กลุ่มวิชาอื่น/วิชาโท (15 หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
    1) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกเพิ่มเติมอีก 15 หน่วยกิต เป็นกลุ่มวิชาอื่น/วิชาโทได้ (วิชาที่เลือกเพิ่มเติมจะต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เลือกแล้วในกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก)
    2) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชา สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา ทย. 400 สหกิจศึกษา และเลือกเรียนอีก 2 รายวิชา (6 หน่วยกิต) จากกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก หรือ จากกลุ่มวิชาอื่น/วิชาโท เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์การฝึกงานในสาขาวิชาชีพภาษาไทย
    3) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะมนุษยศาสตร์ฯ กำหนดให้เป็นวิชาโท
    4) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ อนุมัติให้เป็นวิชาโท
    5) การปรับเปลี่ยนกลุ่มวิชาโท และรายวิชาในกลุ่มวิชาโท ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี

หมายเหตุ
    1. * วิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
    2. ทุกรายวิชาที่เป็น 3 (3-0-6) แบ่งเป็นการบรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีการฝึกปฏิบัติร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน และการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

วิชาโทภาษาไทย (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนในสาขาวิชาภาษาไทย)
    นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก รวม 15 หน่วยกิต
วิชาอื่น สหกิจศึกษา
    นักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษาให้เรียนวิชา สศ.301, ทย.400 ในกลุ่มสหกิจศึกษา (9 หน่วยกิต) และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกเพิ่มอีก 2 รายวิชา (6 หน่วยกิต) รวม 15 หน่วยกิต
สศ. 301
CO 301
เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
3
ทย. 400
TH 400
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
6
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
    นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต