โอกาสในการประกอบอาชีพ

  • การประกอบอาชีพอิสระ อาทิ นักเขียน นักพูด นักวิจารณ์ มัคคุเทศก์ เจ้าของธุรกิจ/กิจการ
  • งานด้านวิชาการ อาทิ ครู อาจารย์ นักวิชาการ
  • งานในองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายเลขานุการ
  • งานด้านสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ อาทิ นักหนังสือพิมพ์ ผู้ประกาศรายการ ผู้ประกาศข่าว  พิธีกร นักจัดรายการวิทยุ – โทรทัศน์  บรรณาธิการ

นอกจากนี้นักศึกษายังมีพื้นความรู้เพียงพอที่จะใช้ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาต่างๆ ได้ อาทิ สาขาภาษาไทย วรรณคดีไทย วรรณคดีเปรียบเทียบ ภาษาศาสตร์  คติชนวิทยา นิเทศศาสตร์  ครุศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง