สาขาวิชาภาษาไทย

“สร้างสรรค์ภาษาไทยให้สื่อสารได้อย่างมีศิลปะ”

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมไหน การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีศิลปะ เป็นปัจจัยสร้างความได้เปรียบเสมอ เราจึงเน้นเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในด้านการสื่อสารภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรการใช้ภาษาไทยแบบเจาะลึกสำหรับงานธุรกิจและงานสื่อสารมวลชน รวมถึงการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์การเลือกใช้ภาษาสำหรับธุรกิจในหลากหลายอาชีพ และถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ทักษะด้านภาษาไทย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เน้นความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ด้านการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย