ผลงานนักศึกษา/รางวัล

ภาควิชาภาษาไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย

ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปีของวารสารที่ตีพิมพ์/
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
เลข ISSN
1 ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ และอ.พีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์ บทความวิจัย ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ต่อคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ : กรณีศึกษานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้แดนมังกรสะท้อนวิถีไทย ครั้งที่ 7 วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 92 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2558 0857-2690
2 ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ บทความวิชาการ การสอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ผ่านโครงการเรียนรู้แดนมังกร: สะท้อนวิถีไทย ครั้งที่ 7 วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 1906-0870

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ

ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปีของวารสารที่ตีพิมพ์/
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
เลข ISSN
1 ผศ.พวงเพชร โทณะวณิก์ บทความวิชาการ Rhetorical Figures in Taglines: McQuarrie and Mick’s Classification วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 90 เมษายน – มิถุนายน 2558 หน้า 112-129 0857-2690
2 รศ.เสาวภา วิชาดี บทความวิจัย Achieving Better Writing Performance through Peer Correction Method” Proceedings of the Universal Academic Cluster International Spring Conferences, 2016 เม.ย.59
3 รศ.เสาวภา วิชาดี บทความวิจัย Factors Related to Faculty Members’ Attitude and Adoption of a Learning Management System” The Turkish Online Journal of Educational Technology, Volume 14, Issue 4 ต.ค.58 1302-6488
4 รศ.เสาวภา วิชาดี และดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ บทความวิจัย USING SPEACE IN SOCIAL MEDIA TO PROMOTE UNDERGRADUATE STUDENTS’ CRITICAL THINKING SKILLS The Turkish Online Journal of Educational TOJDE Volume: 16 Number:4 Article 4 ต.ค.58 1302-6488
5 รศ.เสาวภา วิชาดี, อาจารย์วิวัฒน์ อรวิวัฒนกุล บทความวิจัย “ACHIEVING BETTER LEARNING PERFORMANCE THROUGH THE DISCUSSION ACTIVITY IN FACEBOOK” Turkish Online Journal of Educational Technology July,2016

ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปีของวารสารที่ตีพิมพ์/
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
เลข ISSN
1 ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ บทความวิชาการ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) วารสาร “สยามวิชาการ” ปีที่ 17 ฉบับที่ 28 ประจำปี 2559 1905-9647
2 ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ บทความวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาวย่านสยามสแควร์ วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3 ดร.ณัฐนุช วนิชย์กุล บทความวิชาการ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของการให้บริการนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง กรณีศึกษาบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด วารสาร “สยามวิชาการ” ปีที่ 17 ฉบับที่ 28 ประจำปี 2559 1513-1076
4 ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ An Examination of the Linkage between Brand Identity and Brand Image in the Online Context: An Empirical Study of Hotel Website การประชุมระดับนานาชาติ The International Conference on Tourism and Business in Bangkok, Thailand วันที่ 12-14 มกราคม 2558
5 ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ บทความวิชาการ Strategy of Enhancing Online Brand Image for the Hotel Business วารสารนักบริหาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
6 ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ ตำรา “การจัดการการโรงแรม” สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
7 ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ บทความวิจัย Impact of online marketing communication on wine restaurant business marketing strategy การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 3 ปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพลกซ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
8 ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ บทความวิจัย Motivational factors that impact on work selection in the hotel industry การประชุมระดับนานาชาติ 14 APacCHRIE2016 ในวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปีของวารสารที่ตีพิมพ์/
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
เลข ISSN
1 Pongsavake Anekjumnongporn, Tunyaluk Anekjumnongporn, Ph.D., Saengduen Ratinthorn, Pisuda Promsuttirak” บทความวิจัย From Senior to End of Life: How We Die with Dignity? Case Study of Thailand การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 3 ปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพลกซ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ภาควิชาการจัดการการโรงแรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการโรงแรม

ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปีของวารสารที่ตีพิมพ์/
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
เลข ISSN
1 อ.ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์ บทความวิจัย ทัศนคติและการดูแลสุขภาพของนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชุมวิชาการระดับชาติที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2559
2 อ.ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์ บทความวิจัย พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 3 ปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพลกซ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
3 อ.โกสินทร์ ประสานเกลียว ผลงานสร้างสรรค์ การประกวดการจัดดอกไม้ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทประชาชนทั่วไป การประกวดการจัดดอกไม้ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทประชาชนทั่วไป “พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 10” ระหว่างวันที่ 24 – 31 มกราคม 2559 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปีของวารสารที่ตีพิมพ์/
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
เลข ISSN
1 อ.อติภา อ่องเอี่ยม, อ.ภรภัทร ชูแข และดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ บทความวิจัย รูปแบบการสร้างความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบินราคาประหยัดสำหรับปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558
2 ผศ. ดร. สมยศ วัฒนากมลชัย และอ.วงศกร จันทระ บทความวิจัย องค์ประกอบที่มีผลต่อคุณค่าตราสินค้าของรีสอร์ทในจังหวัดเชียงใหม่จากมุมมองของลูกค้าชาวไทย วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2558 1906-7658
3 ผศ. ดร. สมยศ วัฒนากมลชัย, รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ และอ.พงศ์เสวก อเนกจำนงพร บทความวิจัย พฤติกรรมการท่องเที่ยวของประชากรรุ่นเบบี้บูมในกรุงเทพมหานคร Tourism Behavior of Baby Boomer Generation in Bangkok วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 95 กรกฎาคม – กันยายน 2559 0857-2690
4 อ.นนทวรรณ ส่งเสริม โครงการวิจัย “แผนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีไทยและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “กระบวนการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาให้เกิดมูลค่าในการท่องเที่ยวเชิงชุมชนอย่างยั่งยืน”

ภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปีของวารสารที่ตีพิมพ์/
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
เลข ISSN
1 อ. ทรงวาด สุขเมืองมา และดร.มารยาท โยทองยศ บทความวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาปริญญาตรี: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 94 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2559 0857-2690
2 อ.ณัฐพงศ์ ประกอบการดี บทความวิชาการ วิเคราะห์ถึงความท้าทายทางด้านกลยุทธ์ของสายการบินในกลุ่มพันธมิตรและสายการบินนอกกลุ่มพันธมิตร” ชื่อบทความภาษาอังกฤษ “An Analysis on the Strategic Challenges of Airline Alliance and Unaligned Airlines in the Airline Business” วารสารนักบริหาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 0125-4960

ภาควิชาภาษาตะวันออกและเอเชียศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปีของวารสารที่ตีพิมพ์/
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
เลข ISSN
1 อ.พีรวัส วรมนธนาเกียรติ บทความวิชาการ แนวคิดธรรมราชา จากคติทางพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาลักษณะ การปกครองในบทนิพนธ์ หลีเซา วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 2228-8244
2 อ.สิทธิโชค เศรษฐีแสง และ อ.สมนวัน เหมนาค บทความวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนและความพึงพอใจต่อการส่งเสริม ประสบการณ์การเรียนรู้จากเจ้าของภาษ ณ มหานครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 92 ตุลาคม -ธันวาคม 2558อ.เรณุกา สิทธิตถะวงศ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ

ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปีของวารสารที่ตีพิมพ์/
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
เลข ISSN
1 อ.เรณุกา สิทธิตถะวงศ์ บทความวิชาการ การใช้ถ้อยคำเปรียบเทียบ “สุนัข” กับ “คน” ในภาษาไทยและภาษาจีน วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 บทความวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ต่อคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ : กรณีศึกษานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้แดนมังกรสะท้อนวิถีไทย ครั้งที่ 7 บทความวิชาการ การสอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ผ่านโครงการเรียนรู้แดนมังกร: สะท้อนวิถีไทย ครั้งที่ 7
1906-0870