แผนการศึกษา (Degree Plan)

หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

 

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN001 English for Everyday Communication 3 3
HM110 Competencies Development for ASEAN Hotel

Professional

3 3
GE001 Thinking Skills for Learning 3 3
GE002 Citizenship and Social Dynamics 3 3
GE007 Art of Life 3 3
HT190 Introduction to Tourism and Hotel Industry 3 3
รวม 18 18

ภาคเรียนที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN002 English for Social Communication 3 3
GE004 Technology and Innovation in the Future World 3 3
HM151 Communicative English for Hotel 3 3
HM152 Hotel Management 3 3
HM153 Basic Kitchen Knowledge 3 3
HT192 Law and Ethics in Tourism and Hotel Industry 3 3
รวม 18 18

ภาคเรียนที่ 3

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GE007 Art of Life
รวม

 

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN003 English for Global Communication 3 3
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3 3
HM251 Front Office Operations and Management        or 3 3
HM252 Housekeeping Operations and Management
HM253 Food and Beverage Operations and Management 3 3
HM254 Basic Culinary Operations   (Pre: HM 153)         or 3 3
HM255 Basic Patisserie (Pre: HM 153)
XXXXX Professional Language I 3 3
HM110 Competencies Development for ASEAN Hotel Professional
รวม 18 18

ภาคเรียนที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GE006 Asia and the Global Community 3 3
HM251 Front Office Operations and Management          or 3 3
HM252 Housekeeping Operations and Management
HM254 Basic Culinary Operations   (Pre: HM 153)           or 3 3
HM255 Basic Patisserie (Pre: HM 153)
HT224 Geography for Tourism 3 3
HT297 Consumer Behavior & Service Psychology in Tourism

& Hotel Industry

3 3
XXXXX Professional Language II 3 3
HT190 Introduction to Tourism and Hotel Industry
รวม 18 18

ภาคเรียนที่ 3

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

HM200 Internship I (Pre: HM 251 หรือ HM 252 หรือ HM 253 หรือ HM 254) 3 0
รวม 3 0

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GE005 Creative Leadership Skills 3 3
HM310 Information Technology in Hotel Industry       or 3 3
HM351 Restaurant Operations and Management  (Pre:  HM 254 และ HM 255)
HT394 Marketing and Innovation Strategies for Tourism and Hotel 3 3
XXXXX Special Interest I 3 3
XXXXX Special Interest II 3 3
XXXXX Professional Language III 3 3
EN001 English for Everyday Communication
รวม 18 18

ภาคเรียนที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

HM310 Information Technology in Hotel Industry       or 3 3
HM351 Restaurant Operations and Management  (Pre: HM 254 และ HM 255)
HT296 Accounting and Financial Management for Tourism and Hotel Industry 3 3
HT393 Human Resource Management in Tourism and Hotel Industry 3 3
XXXXX Special Interest III 3 3
XXXXX Professional Language IV 3 3
XXXXX Free Elective I 3 3
GE002 Citizenship and Social Dynamics
รวม 18 18

ภาคเรียนที่ 3

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

HM300 Internship II (Pre: HM 200) 3
CO301 Pre-Cooperative Education (Free Elective I) 3
GE001 Thinking Skills for Learning
รวม 3 3

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

HM400 Cooperative Education in Hotel Industry (Pre: CO 301) 6
HM451 Seminar in Hotel Industry 3
HM453 Business Simulation Project in Hotel Industry 3
XXXXX Special Interest IV 3
XXXXX Professional Language V 3
GE001 Thinking Skills for Learning
รวม 12 6

ภาคเรียนที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

HM410 Research for Hotel Industry 3 3
HM451 Seminar in Hotel Industry 3
HM452 Strategic Planning and Management for Hotel Business 3 3
HM453 Business Simulation Project in Hotel Industry 3
XXXXX Special Interest IV 3
XXXXX Special Interest V 3 3
XXXXX Professional Language V 3
XXXXX Free Elective II 3
รวม 12 21

 

หมายเหตุ :  วิชา Special Interest และ Professional Language ให้ติดตามประกาศของภาควิชา