โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (Bachelor of Arts Program in Hotel Management)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการโรงแรม)
ชื่อย่อ (ไทย) ศศ.บ. (การจัดการการโรงแรม)
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Bachelor of Arts (Hotel Management)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.A. (Hotel Management)

 

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  138 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแบบปกติและแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

96 หน่วยกิต

    กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเฉพาะ 66 หน่วยกิต
         วิชาเฉพาะบังคับ 36 หน่วยกิต
          วิชาเฉพาะเลือก 30 หน่วยกิต
                  – กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 15 หน่วยกิต
                  – กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

ง. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

6 หน่วยกิต