รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 001*
EN 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3
อก. 002*
EN 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
English for Social Communication
3
อก. 003*
EN 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
English for Global Communication
3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 001
GE 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
Thinking Skills for Learning
3
ศท. 002
GE 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
Citizenship and Social Dynamics
3
ศท. 003
GE 003
การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
Cultivating Entrepreneurial Mindset
3
ศท. 004
GE 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
3
ศท. 005
GE 005
ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
Creative Leadership Skills
3
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) นักศึกษาจะต้องเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ศท. 006
GE 006
เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
3
ศท. 007
GE 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
Art of Life
3
ศท. 008
GE 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health and Wellness for Life
3
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (30 หน่วยกิต)
กร. 110
HM 110
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพโรงแรมอาเซียน    
Competencies Development for ASEAN Hotel Professional
3
กร. 310
HM 310
เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการโรงแรม
Information Technology in Hotel Industry
3
กร. 410
HM 410
การวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมการโรงแรม
Research for Hotel Industry
3
ทร. 190
HT 190
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Introduction to Tourism and Hotel Industry
3
ทร. 192
HT 192
กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Law and Ethics in Tourism and Hotel Industry
3
ทร. 224
HT 224
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
Geography for Tourism
3
ทร. 296
HT 296
การบัญชีและการจัดการทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Accounting and Financial Management for Tourism and Hotel Industry
3
ทร. 297
HT 297
พฤติกรรมผู้บริโภคและจิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Consumer Behavior and Service Psychology in Tourism and Hotel Industry
3
ทร. 393
HT 393
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Human Resource Management in Tourism and Hotel Industry
3
ทร. 394
HT 394
กลยุทธ์การตลาดและนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
Marketing and Innovation Strategies for Tourism and Hotel
3
กลุ่มวิชาเฉพาะ (66 หน่วยกิต)
    กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ (36 หน่วยกิต)
กร. 151
HM 151
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานโรงแรม
Communicative English for Hotel
3
กร. 152
HM 152
การจัดการการโรงแรม
Hotel Management
3
กร. 153
HM 153
พื้นฐานการครัว
Basic Kitchen Knowledge
3
กร. 251
HM 251
การจัดการงานส่วนหน้า
Front Office Operations and Management
3
กร. 252
HM 252
การจัดการงานแม่บ้าน
Housekeeping Operations and Management
3
กร. 253
HM 253
การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Operations and Management
3
กร. 254
HM 254
การประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน
Basic Culinary Operations
3
กร. 255
HM 255
ขนมอบเบื้องต้น
Basic Patisserie
3
กร. 351
HM 351
การจัดการภัตตาคาร
Restaurant Operations and Management
3
กร. 451
HM 451
สัมมนาในอุตสาหกรรมการโรงแรม
Seminar in Hotel Industry
3
กร. 452
HM 452
การวางแผนและจัดการกลยุทธ์สำหรับธุรกิจโรงแรม
Strategic Planning and Management for Hotel Business
3
กร. 453
HM 453
โครงงานธุรกิจจำลองในอุตสาหกรรมการโรงแรม
Business Simulation Project in Hotel Industry
3
    กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (30 หน่วยกิต)
        กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ (15 หน่วยกิต)
        นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะได้ 1 กลุ่มจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ หรือเลือกเรียนเฉพาะรายวิชาจากกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะใดๆ ที่เปิดในคณะฯ จนครบ 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านการจัดการการโรงแรม
กร. 511
HM 511
การจัดเลี้ยง
Banquet and Catering Management
3
กร. 512
HM 512
การจัดการห้องผ้าและงานซักรีด
Linen and Laundry Operations and Management
3
กร. 513
HM 513
การจัดดอกไม้
Flower Arrangement
3
กร. 514
HM 514
การวางแผนและบำรุงรักษาสถานประกอบการ
Facilities Planning and Maintenance
3
กร. 515
HM 515
การขายและการตลาดด้านโรงแรม
Hotel Sales and Marketing
3
กร. 516
HM 516
การสื่อสารการตลาดด้านโรงแรม
Marketing Communication in Hotel
3
กร. 517
HM 517
การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Cost Control
3
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านอาหาร
กร. 520
HM 520
เมนูหลัก เมนูโลก
Introduction to World Cuisine
3
กร. 521
HM 521
อาหารไทย
Thai Cuisine
3
กร. 522
HM 522
ขนมไทย
Thai Dessert
3
กร. 523
HM 523
อาหารไทยต้นตำรับ
Authentic Thai Cuisine
3
กร. 524
HM 524
อาหารตะวันตก
Western Cuisine
3
กร. 525
HM 525
อาหารเอเชีย
Asian Cuisine
3
กร. 526
HM 526
ขนมอบขั้นสูง
Advanced Patisserie
3
กร. 527
HM 527
อาหารเพื่อสุขภาพ
Food for Wellness
3
กร. 528
HM 528
ศิลปะการตกแต่งอาหาร
Food Styling
3
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านเครื่องดื่ม
กร. 531
HM 531
การผสมเครื่องดื่ม 1
Bartending I
3
กร. 532
HM 532
การผสมเครื่องดื่ม 2
Bartending II
3
กร. 533
HM 533
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวน์
Introduction to Wine
3
กร. 534
HM 534
ศิลปะการชงกาแฟ
The Art of Coffee Making
3
กร. 535
HM 535
ศิลปะการชงชา
The Art of Tea Making
3
กร. 536
HM 536
การเป็นเจ้าของธุรกิจคาเฟ่
Entrepreneurship in Café Business
3
กร. 537
HM 537
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
Wellness Beverages
3
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านการจัดการธุรกิจสปา
กร. 541
HM 541
การจัดการธุรกิจสปา
Spa Operations and Management
3
กร. 542
HM 542
กายวิภาคศาสตร์
Body Anatomy
3
กร. 543
HM 543
การนวดบำบัด
Massage Therapy
3
กร. 544
HM 544
การนวดแผนไทย
Thai Massage
3
        กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (15 หน่วยกิต)
        นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จากกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพได้ 1 กลุ่มจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ หรือเลือกเรียนเฉพาะรายวิชาจนครบ 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
ภวจ. 251
ETC 251
ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการโรงแรม
Basic Chinese for Hotel
3
ภวจ. 252
ETC 252
ภาษาจีนสำหรับการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก
Chinese for Room Division Operations
3
ภวจ. 351
ETC 351
ภาษาจีนสำหรับการปฏิบัติงานร้านอาหาร
Chinese for Restaurant Operations
3
ภวจ. 352
ETC 352
ภาษาจีนสำหรับการปฏิบัติงานฝ่ายการขายและการตลาด
Chinese for Hotel Sales and Marketing
3
ภวจ. 451
ETC 451
การอ่านและการเขียนภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
Chinese Reading and Writing for Hotel
3
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม
ภวญ. 251
ETJ 251
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการโรงแรม
Basic Japanese for Hotel
3
ภวญ. 252
ETJ 252
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก
Japanese for Room Division Operations
3
ภวญ. 351
ETJ 351
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการปฏิบัติงานร้านอาหาร
Japanese for Restaurant Operations
3
ภวญ. 352
ETJ 352
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการปฏิบัติงานฝ่ายการขายและการตลาด
Japanese for Hotel Sales and Marketing
3
ภวญ. 451
ETJ 451
การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม
Japanese Reading and Writing for Hotel
3
กลุ่มวิชาภาษาเกาหลีเพื่อการโรงแรม
ภวก. 251
ETK 251
ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อการโรงแรม
Basic Korean for Hotel
3
ภวก. 252
ETK 252
ภาษาเกาหลีสำหรับการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก
Korean for Room Division Operations
3
ภวก. 351
ETK 351
ภาษาเกาหลีสำหรับการปฏิบัติงานร้านอาหาร
Korean for Restaurant Operations
3
ภวก. 352
ETK 352
ภาษาเกาหลีสำหรับการปฏิบัติงานฝ่ายการขายและการตลาด
Korean for Hotel Sales and Marketing
3
ภวก. 451
ETK 451
การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการโรงแรม
Korean Reading and Writing for Hotel
3
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
กร. 611
HM 611
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
English for Hotel
3
กร. 612
HM 612
ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก
English for Room Division Operations
3
กร. 613
HM 613
ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานร้านอาหาร
English for Restaurant Operations
3
กร. 614
HM 614
ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานฝ่ายการขายและการตลาด
English for Hotel Sales and Marketing
3
กร. 615
HM 615
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
English Reading and Writing for Hotel
3
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต หน่วยกิต
        นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือวิชาอื่นใดของคณะที่ได้รับอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรี หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ธบ. 200
AB 200
ธุรกิจสายการบิน
Airline Business
3
สศ. 301
CO 301
เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
3
กร. 711
HM 711
การแกะสลัก
Food Carving
3
กร. 712
HM 712
ศิลปะการถ่ายภาพอาหาร
The Art of Food Photography
3
กร. 713
HM 713
ศิลปะการทำขนมหวานจากน้ำตาล
Confectionery Art
3
กร. 714
HM 714
ศิลปะการตกแต่งเค้ก
The Art of Cake Decoration
3
กร. 715
HM 715
อาหารเพื่องานเลี้ยงสังสรรค์
Party Food
3
กร. 716
HM 716
อาหารจานด่วนเพื่ออาชีพ
Commercial Street Food
3
กร. 717
HM 717
งานดอกไม้วิจิตรศิลป์
The Art of Flower Craft
3
กร. 718
HM 718
การจัดดอกไม้ขั้นสูง
Advanced Flower Arrangement
3
กร. 719
HM 719
การศึกษาเฉพาะเรื่องในธุรกิจโรงแรมและอาหาร
Independent Studies in Hotel and Culinary Business
3
ทร. 369
HT 369
การจัดการการขนส่งผู้โดยสาร
Managing Passenger Logistics
3
ง. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต หน่วยกิต
        นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจนครบ 6 หน่วยกิต
กร. 200
HM 200
การฝึกงาน 1
Internship I
3
กร. 300
HM 300
การฝึกงาน 2
Internship II
3
กร. 400
HM 400
สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมโรงแรม
Cooperative Education in Hotel Industry
6