โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (Bachelor of Arts in English)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ไทย) ศศ. บ.(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Bachelor of Arts (English)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.A. (English)

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

Course No. Credits
แผนการศึกษาแบบปกติ

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
ข.หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

99 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต