รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 001*
EN 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3
อก. 002*
EN 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
English for Social Communication
3
อก. 003*
EN 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
English for Global Communication
3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 001
GE 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
Thinking Skills for Learning
3
ศท. 002
GE 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
Citizenship and Social Dynamics
3
ศท. 003
GE 003
การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
Cultivating Entrepreneurial Mindset
3
ศท. 004
GE 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
3
ศท. 005
GE 005
ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
Creative Leadership Skills
3
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) นักศึกษาจะต้องเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ศท. 006
GE 006
เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
3
ศท. 007
GE 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
Art of Life
3
ศท. 008
GE 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health and Wellness for Life
3
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน  (39 หน่วยกิต)
อก. 101
EN 101
ทักษะพื้นฐานในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
English Study Skills
3
อก. 131
EN 131
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Basic English Grammar
3
อก. 132
EN 132
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับกลาง
Intermediate English Grammar
3
อก. 223
EN 223
วรรณกรรมเบื้องต้น
Introduction to Literature
3
อก. 242
EN 242
การเขียนย่อหน้า
Paragraph Writing
3
อก. 244 การเขียนเรียงความ 3
อก. 251
EN 251
การฟังและการพูด 1
Listening and Speaking I
3
อก. 252
EN 252
การฟังและการพูด 2
Listening and Speaking II
3
อก. 261
EN 261
ภาษาทัศนา
Introduction to Language
3
อก. 262
EN 262
สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ 1
English Phonetics and Pronunciation I
3
อก. 263
EN 263
สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ 2
English Phonetics and Pronunciation II
3
อก. 281
EN 281
เทคนิคการอ่านและการเขียน
Reading and Writing Techniques
3
อก. 282
EN 282
การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์
Critical Reading and Writing
3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (30 หน่วยกิต)
อก.325
EN 325
การอ่านวรรณกรรม
Reading Literature  
3
อก. 344
EN 344
การเขียนเรียงความระดับสูง
Advanced Essay Writing
3
อก. 362
EN 362
โครงสร้างภาษาอังกฤษ
Structure of English
3
อก. 371
EN 371
การแปลอังกฤษเป็นไทย
English-Thai Translation
3
อก. 372
EN 372
การแปลไทยเป็นอังกฤษ
Thai-English Translation
3
อก. 442
EN 442
การวิจัยเชิงวิชาการเบื้องต้น
Introduction to Academic Research
3
อก. 446
EN 446
การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
Business Writing
3
อก. 456
EN 456
กลยุทธ์การนำเสนอ
Presentation Strategies
3
อก. 468
EN 468
ภาษาและสังคม
Language and Society
3
อก. 491
EN 491
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Intercultural Communication
3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (นักศึกษาเลือกเรียน 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้)
สศ. 301
CO 301
เตรียมสหกิจศึกษา (สำหรับแผนสหกิจศึกษา)
Pre-Cooperative Education (for Cooperative Education Program)
3
อก. 326
EN 326
การอ่านวรรณกรรมข้ามวัฒนธรรม
Reading across Cultures
3
อก. 334
EN 334
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว
English for Tourism Industry
3
อก. 335
EN 335
ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการในสำนักงาน
English for Office Management
3
อก. 336
EN 336
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน
English for Airline Industry
3
อก. 337
EN 337
การพัฒนาทักษะการอภิปราย
Discussion Skills Development
3
อก. 358
EN 358
การพัฒนาทักษะการฟัง
Listening Skills Development
3
อก. 359
EN 359
การสนทนาเชิงธุรกิจ
Speaking in Business
3
อก. 400
EN 400
สหกิจศึกษา (สำหรับแผนสหกิจศึกษา)
Cooperative Education (for Cooperative Education Program)
6
อก. 481
EN 481
สัมมนาประเด็นปัจจุบัน
Seminar in Contemporary Issues
3
อก. 482
EN 482
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
Business English for Entrepreneurs         
3
อก. 486
EN 486
การอ่านเชิงธุรกิจ
Reading in Business
3
กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต
      นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
      1) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวกำหนดให้เป็นวิชาโท หรือ
      2) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวอนุมัติให้เป็นวิชาโท หรือ
      3) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาภาษาอังกฤษกำหนดให้เป็นวิชาโท
      การปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี
กลุ่มวิชาโทภาษาอังกฤษ (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) นักศึกษาเรียน 5 วิชาที่ภาควิชาภาษาอังกฤษกำหนดจากรายวิชาดังต่อไปนี้
อก. 131
EN 131
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Basic English Grammar
3
อก. 251
EN 251
การฟังและการพูด 1
Listening and Speaking I
3
อก. 281
EN 281
เทคนิคการอ่านและการเขียน
Reading and Writing Techniques
3
อก. 335
EN 335
ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการในสำนักงาน
English for Office Management
3
อก. 337
EN 337
การพัฒนาทักษะการอภิปราย
Discussion Skills Development
3
อก. 369
EN 369
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
English Pronunciation
3
อก. 371
EN 371
การแปลอังกฤษเป็นไทย
English-Thai Translation
3
อก. 446
EN 446
การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
Business Writing
3
อก. 456
EN 456
กลยุทธ์การนำเสนอ
Presentation Strategies
3
หมายเหตุ
      ทุกรายวิชาคิดเป็น 3 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นการบรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีการฝึกปฏิบัติร่วมกัน ระหว่างนักศึกษาและผู้สอน และการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ ไม่มีการนับหน่วยกิต สำหรับการฝึกปฏิบัติและการศึกษาด้วยตนเอง
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต หน่วยกิต
      นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
อก. 140
EN 140
พื้นฐานการเขียน
Essentials of Writing
3
อก. 323
EN 323
ภูมิหลังทางวรรณคดีอังกฤษ
Background of English Literature
3
อก. 324
EN 324
ภูมิหลังทางวรรณคดีอเมริกัน
Background of American Literature
3
อก. 333
EN 333
ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าระหว่างประเทศ
English for International Trade
3
อก. 369
EN 369
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
English Pronunciation
3
อก. 393
EN. 393
ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์และเพลง
English through Film and Music
3
อก. 394
EN. 394
ภาพยนตร์วิจักษณ์
Film Appreciation
3
อก. 401
EN 401
ภาษาอังกฤษในโลกไซเบอร์
English in Cyber Space
3
อก. 402
EN 402
ภาษาอังกฤษจากเพลงและภาพยนตร์
English in Music and Movies
3
อก. 403
EN 403
การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานที่ทำงาน
English Speaking at Work
3
อก. 404
EN 404
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน
English Reading for Pleasure
3
อก. 405
EN 405
สนุกกับคำภาษาอังกฤษ
Fun with English Words
3
อก. 406
EN 406
ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนออย่างสร้างสรรค์
Creative English Presentations
3
อก. 407
EN 407
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการชุมชน
English for Community Service
3
อก. 408
EN 408
ภาษาอังกฤษเพื่อวิถีไทย
English for Thai Life
3
อก. 409
EN 409
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
English for International Communication
3
อก. 410
EN 410
การฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Training for Communicative English Teaching
3
อก. 425
EN 425
วรรณกรรมเยาวชน
Children’s Literature
3
อก. 471
EN 471
การแปลภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
Business English Translation
3
อก. 472
EN 472
การแปลวรรณกรรม
Translation of Literary Works
3
อก. 484
EN 484
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล
Teaching English as an International Language
3