โอกาสในการประกอบอาชีพ

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพียบพร้อมทั้งด้านสติ ปัญญา ความรู้ และความฉลาดทางอารมณ์ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย บัณฑิตของคณะมีโอกาสได้รับใช้สังคมในหลากหลายอาชีพ ทั้งทางด้านวิชาการและบริการ อาทิ ประชาสัมพันธ์ เลขานุการ ธุรการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม สายการบิน การธนาคาร ธุรกิจในรูปแบบต่างๆ วงการหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ วงการแปล องค์กรระหว่างประเทศ และงานอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ