อัตราค่าเล่าเรียน

คณะ/สาขา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.)
ค่าเล่าเรียน
หลังหักทุนสนับสนุน
ตลอดหลักสูตร
 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
 สาขาวิชาภาษาไทย 24,580 16,580 265,380
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 24,580 16,580 288,980
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม 23,980 23,980 323,680
 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 23,980 23,980 322,680
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 23,980 23,980 312,180

 

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2.ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าเรียนเสริมพื้นฐาน สําหรับหลักสูตรนานาชาติสําหรับนักศึกษาท่ีต้องเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร โทร : 023503500 กด 1