แผนการศึกษา (Degree Plan)

หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาธุรกิจสายการบิน

 

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN001 English for Everyday Communication 3
HT101 ASEAN Tourism Professionals (Free Elective I) 3
GE001 Thinking Skills for Learning 3
GE002 Citizenship and Social Dynamics 3
GE007 Art of Life 3
HT160 Introduction to Tourism and Hospitality Industry 3
  รวม 18

ภาคเรียนที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN001 English for Everyday Communication
EN002* English for Social Communication 3
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3
GE004 Technology and Innovation in the Future World 3
HT101 ASEAN Tourism Professionals
HT160 Introduction to Tourism and Hospitality Industry
AB101 Introduction to Aviation Industry 3
AB200 Airline Business 3
  รวม 15

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN003 English for Global Communication 3
GE001 Thinking Skills for Learning
GE005 Creative Leadership Skills 3
HT224 Geography for Tourism 3
AB201 Airport Management and Operations 3
AB221 Ground Passenger Service 3
AB252 Personality Development & Image Grooming 3
  รวม 18

ภาคเรียนที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GE006 Asia and the Global Community 3
HT261 Service Psychology 3
HT369 Introduction to Passenger Transportation 3
AB231 Basic In-Flight Passenger Service 3
AB266 Financial Management for Aviation Industry 3
AB329 Communicative English for Ground Passenger Service 3
XXXXX Minor I 3
  รวม 21

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

AB211 Aviation Safety and Security 3
AB311 Information Technology for Airline Reservation 3
AB341 Air Cargo Management (3/59 or 1/60) 3
GE002 Citizenship and Social Dynamics
HT365 Strategy and Innovation  Management in Tourism & Hospitality Management 3
AB339 Communicative English for In-Flight Passenger Service 3
XXXXX Minor II 3
  รวม 18

ภาคเรียนที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

HT264 Consumer Behavior in Tourism and Hospitality Industry 3
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset
AB319 Communicative English for Reservation & Ticketing 3
AB401 Customer Relations Management 3
AB302 Airline Marketing 3
XXXXX Minor III 3
HT162 Law and Ethics in Tourism and Hospitality Industry (Free Elective II) 3
  รวม 18

ภาคเรียนที่ 3

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

AB465 Internship (Pre: AB 200) 3
  รวม 3

 

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

AB431 Advanced In-Flight Passenger Service 3
AB411 Fares and Tickets 3
AB402 Strategic Airline Management 3
AB468 Seminar in Airline Business 3
GE007 Art of Life
XXXXX Minor IV 3
  รวม 15

ภาคเรียนที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

AB463 Human Resource Management for Aviation Industry 3
AB499 Career Preparations for Aviation Industry 3
HT461 Research for Tourism and Hospitality Industry 3
XXXXX Minor V 3
  รวม 12