โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน  (Bachelor of Arts Program in Airline Business Management)

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจสายการบิน)
ชื่อย่อ  (ไทย)  ศศ.บ. (การจัดการธุรกิจสายการบิน)
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Bachelor of Arts (Airline Business Management)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ)  B.A. (Airline Business Management)

 

โครงสร้างหลักสูตร ปริญญาตรีภาคปกติ

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  138 หน่วยกิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  30 หน่วยกิต

    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

  102 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21 หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาเอก 66 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี

   6 หน่วยกิต