รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 011*
EN 011
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
English in Action
3
อก. 012*
EN 012
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Daily Life
3
อก. 013*
EN 013
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
English for Expressing Ideas
3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 111
GE 111
คุณค่าแห่งบัณฑิต
Value of Graduates
3
ศท. 112
GE 112
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
Information Technology and the Future World
3
ศท.113
GE 113
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
Thai Language for Creativity
3
ศท.114
GE 114
พลเมืองไทย พลเมืองโลก
Thai Citizens, Global Citizens
3
ศท.115
GE 115
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
The Art of Life
3
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
ศท. 116
GE 116
ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership Skills
3
ศท. 119
GE 119
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Thai Wisdom and Creative Economy
3
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (21 หน่วยกิต)
ทร. 160*
HT 160
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเบื้องต้น
Introduction to Tourism and Hospitality Industry
3
ทร. 224*
HT 224
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
Geography for Tourism
3
ทร. 261*
HT 261
จิตวิทยาบริการ
Service Psychology
3
ทร. 264*
HT 264
พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Customer Behavior in Tourism and Hospitality Industry
3
ทร. 365*
HT 365
การบริหารกลยุทธ์และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Strategy and Innovation Management in Tourism and Hospitality Industry
3
ทร. 369*
HT 369
การขนส่งผู้โดยสารเบื้องต้น
Introduction to Passenger Transportation
3
ทร. 461*
HT 461
การวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Research for Tourism and Hospitality Industry
3
กลุ่มวิชาเอก (66 หน่วยกิต)
ธบ.101*
AB 101
อุตสาหกรรมการบินเบื้องต้น
Introduction to Aviation Industry
3
ธบ. 200*
AB 200
ธุรกิจสายการบิน
Airline Business
3
ธบ. 201*
AB 201
การจัดการและการดำเนินงานท่าอากาศยาน
Airport Management and Operations
3
ธบ.211*
AB 211
นิรภัยและการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน
Aviation Safety and Security
3
ธบ. 221*
AB 221
การบริการผู้โดยสารภาคพื้น
Ground Passenger Service
3
ธบ. 231*
AB 231
การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบินเบื้องต้น
Basic In-flight Passenger Service
3
ธบ. 252*
AB 252
การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างเสริมภาพลักษณ์
Personality Development and Image Grooming
3
ธบ. 266*
AB 266
การจัดการทางการเงินสำหรับธุรกิจการบิน
Financial Management for Aviation Industry
3
ธบ.302*
AB 302
การตลาดในธุรกิจสายการบิน
Airline Marketing
3
ธบ. 311*
AB 311
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสำรองที่นั่งสายการบิน
Information Technology for Airline Reservation
3
ธบ. 319*
AB 319
สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายบัตรโดยสาร
Communicative English for Reservation and Ticketing
3
ธบ. 329*
AB 329
สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารภาคพื้น
Communicative English for Ground Passenger Service
3
ธบ. 339*
AB 339
สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน
Communicative English for In-flight Passenger Service
3
ธบ. 341*
AB 341
การขนส่งสินค้าทางอากาศ
Air Cargo Management
3
ธบ. 401*
AB 401
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
Customer Relations Management
3
ธบ. 402*
AB 402
การจัดการสายการบินเชิงกลยุทธ์
Strategic Airline Management
3
ธบ. 411*
AB 411
ราคาและบัตรโดยสาร
Fares and Tickets
3
ธบ. 431*
AB 431
การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบินขั้นสูง
Advanced In-flight Passenger Service
3
ธบ. 463*
AB 463
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการบิน
Human Resource Management for Aviation Industry
3
ธบ. 465*
AB 465
การฝึกงาน
Internship
3
ธบ. 468*
AB 468
สัมมนาธุรกิจสายการบิน
Seminar in Airline Business
3
ธบ. 499*
AB 499
การเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจการบิน
Career Preparations for Aviation Industry
3
กลุ่มวิชาโท (15 หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
1) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะฯ กำหนดให้เป็นวิชาโท หรือ
2) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะฯ อนุมัติให้เป็นวิชาโท
การปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี
กลุ่มวิชาโทการจัดการธุรกิจสายการบิน
(สำหรับนักศึกษาภาควิชาอื่นของคณะ/คณะอื่น) เลือกเรียน 5 วิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ธบ.101
AB101
อุตสาหกรรมการบินเบื้องต้น
Introduction to Aviation Industry
3
ธบ. 200
AB 200
ธุรกิจสายการบิน
Airline Business
3
ธบ. 201
AB 201
การจัดการและการดำเนินงานท่าอากาศยาน
Airport Management and Operations
3
ธบ.211
AB 211
นิรภัยและการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน
Aviation Safety and Security
3
ธบ. 221
AB 221
การบริการผู้โดยสารภาคพื้น
Ground Passenger Service
3
ธบ. 231
AB 231
การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบินเบื้องต้น
Basic In-flight Passenger Service
3
ธบ. 311
AB 311
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสำรองที่นั่งสายการบิน
Information Technology for Airline Reservation
3
ธบ. 341
AB 341
การขนส่งสินค้าทางอากาศ
Air Cargo Management
3
ธบ. 401
AB 401
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
Customer Relations Management
3
ธบ. 422
AB 422
การเป็นเจ้าของธุรกิจและการวางแผนธุรกิจการบินพาณิชย์
Entrepreneurship and commercial planning for aviation
3
กลุ่มวิชาโทภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจสายการบิน
(สำหรับนักศึกษาภาควิชาอื่นของคณะ/คณะอื่น) เลือกเรียน 5 วิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ธบ.309
AB 309
ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรสายการบิน
English for Airline Personnel
3
ธบ. 319
AB 319
สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายบัตรโดยสาร
Communicative English for Reservation and Ticketing
3
ธบ. 329
AB 329
สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารภาคพื้น
Communicative English for Ground Passenger Service
3
ธบ.339
AB 339
สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน
Communicative English for In-flight Passenger Service
3
ธบ. 349
AB 349
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอาหารในธุรกิจสายการบิน
English for Airline Catering Management
3
กลุ่มวิชาโทการจัดการธุรกิจสายการบิน
(สำหรับนักศึกษาเลือกภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบินเป็นวิชาเอก) เลือกเรียน 5 วิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ธบ.204
AB 204
ความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉินบนเครื่องบิน
Safety and Emergency on Board
3
ธบ.241
AB 241
การจัดการและการดำเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สำหรับธุรกิจสายการบิน
Airline Catering Operations & Management
3
ธบ. 245
AB 245
การปฏิบัติงานบริเวณลานจอด
Ramp Operations
3
ธบ. 268
AB 268
การควบคุมน้ำหนักและระวางบรรทุกขั้นพื้นฐาน
Basic Load Control
3
ธบ. 206
AB 206
การประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจสายการบิน
Public Relations for Airline Business
3
ธบ. 306
AB 306
การสร้างตราองค์กรสำหรับธุรกิจสายการบิน
Corporate Branding for Airline Business

3

ธบ. 405
AB 405
การจัดการบริการสายการบินราคาประหยัด
Budget Airline Service Management
3
ธบ. 408
AB 408
การบริหารทรัพยากรด้านการบิน
Crew Resource Management
3
ธบ. 422
AB 422
การเป็นเจ้าของธุรกิจและการวางแผนธุรกิจการบินพาณิชย์
Entrepreneurship and commercial planning for aviation
3
กลุ่มวิชาโทภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจสายการบิน
(สำหรับนักศึกษาภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน และนักศึกษาภาควิชาอื่นของคณะ/คณะอื่น) เลือกเรียน 5 วิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ธบ.212
AB 212
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานสำหรับบุคลากรสายการบิน 1
Fundamental Japanese for Airlines Personnel I
3
ธบ.222
AB 222
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานสำหรับบุคลากรสายการบิน 2
Fundamental Japanese for Airlines Personnel II
3
ธบ.232
AB 232
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานสำหรับบุคลากรสายการบิน 3
Fundamental Japanese for Airlines Personnel III
3
ธบ.242
AB 242
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานสำหรับบุคลากรสายการบิน 4
Fundamental Japanese for Airlines Personnel IV
3
ธบ.255
AB 255
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจสายการบินและการปฏิบัติงานด้านการบริการ
Japanese for Airline Business and Service Operations
3
กลุ่มวิชาโทภาษาจีนเพื่อธุรกิจสายการบิน
(สำหรับนักศึกษาภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน และนักศึกษาภาควิชาอื่นของคณะ/คณะอื่น) เลือกเรียน 5 วิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ธบ.312
AB 312
ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อบุคลากรสายการบิน 1
Fundamental Chinese for Airlines Personnel I
3
ธบ.322
AB 322
ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อบุคลากรสายการบิน 2
Fundamental Chinese for Airlines Personnel II
3
ธบ.332
AB 332
ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อบุคลากรสายการบิน 3
Fundamental Chinese for Airlines Personnel III
3
ธบ.342
AB 342
ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อบุคลากรสายการบิน 4
Fundamental Chinese for Airlines Personnel IV
3
ธบ.352
AB 352
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจสายการบินและการปฏิบัติงานด้านการบริการ
Chinese for Airline Business and Service Operations
3
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต) หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรีในคณะ
ได้แก่รายวิชาดังต่อไปนี้และ/หรือวิชาอื่นใดของคณะที่ได้รับอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรี
ธบ. 206
AB 206
การประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจสายการบิน
Public Relations for Airline Business
3
ธบ. 251
AB 251
เทคนิคการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
Interpersonal Communication Techniques
3
ธบ.309
AB 309
ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรสายการบิน
English for Airline Personnel
3
ธบ. 349
AB 349
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอาหารในธุรกิจสายการบิน
English for Airline Catering Management
3
ธบ. 404
AB 404
กฎหมายและข้อบังคับในธุรกิจการบิน   
Aviation Law and Regulations
3
ธบ. 405
AB 405
การจัดการบริการสายการบินราคาประหยัด
Budget Airline Service Management
3
ธบ. 407
AB 407
การศึกษาอิสระ
Independent Study
3
ธบ. 408
AB 408
การบริหารทรัพยากรด้านการบิน
Crew Resource Management
3
ธบ. 469
AB 469
การพัฒนาทักษะผ่านประสบการณ์ในต่างประเทศ
Skills Development through International Experience
3
วิชาเลือกเสรีนอกคณะ
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ทุกวิชาที่นักศึกษาสนใจ ยกเว้นวิชาที่กำหนดให้เป็นวิชาศึกษาทั่วไป
เพื่อนับหน่วยกิตรวมไว้ในหมวดวิชาเลือกเสรี