ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม KM

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม KM เรื่อง “การจัดกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อพัฒนา Soft Skill”
เมื่อ วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้อง The Lounge ชั้น M อาคาร A5 วิทยาเขตรังสิต
โดยมี อาจารย์วนิดา คูชัยสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ ดร.รุ้งลาวัลย์ สกุลมาลัยทอง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ เป็น วิทยากร และมี ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ:

กิจกรรมนี้สนับสนุนการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 มุ่งพัฒนาทักษะให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอนาคต โดยแลกเปลี่ยนเรื่องกิจกรรมในห้องเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพื่อพัฒนา Soft Skill”

 

 

 

 

 

 BACK