ผลงานนักศึกษา

ชนะเลิศโครงการประกวดแผนการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ม.กรุงเทพ ชนะเลิศโครงการประกวดแผนการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน “Think Tourism Think Experience Design 9+1 เข็มทิศนำทาง นวัตกรรมนำชุมชน สู่การจัดการอย่างมั่งคั่ง ยั่งยืน” จัดโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ภายใต้งาน Community-based Tourism Forum: ตอนรวมพลค้นคำตอบ เที่ยวนี้เพื่อใคร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

การประกวดครั้งนี้ทีมอุดมสุขได้รับการคัดเลือกจากข้อเสนอแผนงาน (Proposal) ที่ส่งโดยทีมนิสิตนักศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษา ให้เป็น 1 ใน 3 ทีมที่นำเสนอผลงาน (Prototype) ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมงาน Community-based Tourism Forum: ตอนรวมพลค้นคำตอบ เที่ยวนี้เพื่อใคร

 

ทีม HTM อุดมสุข

1) น.ส.กฤษณี พิริยวิทย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว

2) นายคุณวุฒิ สุภสิทธิ์มงคล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว

3) นายบุญฤทธิ์ ล้อมธรรมพินิจ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว

4) นายนิธิ กิติคุณกำจร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

5) นายณัฐพล เทียมสมัย (1580510434) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการจัดการการโรงแรม

อาจารย์ที่ปรึกษา

1) อ.นนทวรรณ ส่งเสริม

2) อ.ศิวศักดิ์ ปานสุขขุม

3) อ.ปิยวุฒิ ศิริมงคล

 BACK