ผลงานอาจารย์

กิจกรรมและผลงานอาจารย์

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม KM เรื่อง “ประสบการณ์สร้างคอร์สออนไลน์” โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 เมื่อ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้อง The Lounge ชั้น M อาคาร A5 วิทยาเขตรังสิต

โดยมี ดร.ชุติน แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว เป็น วิทยากร และมี ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ:

กิจกรรมนี้มีส่วนยกระดับขีดความสามารถของผู้สอน ให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนอย่างครบวงจร สนับสนุนการสร้างระบบนิเวศและกลไกในระดับหลักสูตร

 BACK