คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว


การเรียนการสอน

เก่งภาษา กล้าสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม ผู้นำวิชาชีพบริการ


คณาจารย์ผู้สอน

คณาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์อาชีพและวิทยากรจากหลากหลายอาชีพ

ผลงานและกิจกรรม
อาชีพก้าวหน้า