Loading Events

รายละเอียดกิจกรรม

Tuesday 22 November 2016 - Wednesday 28 December 2016 ทั้งวัน

บุกขยายความร่วมมือ กับเครือข่ายโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชา

บุกขยายความร่วมมือ กับเครือข่ายโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชา บุกขยายความร่วมมือ กับเครือข่ายโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชา บุกขยายความร่วมมือ กับเครือข่ายโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชา บุกขยายความร่วมมือ กับเครือข่ายโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชา

ตลอด ปี 2558 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสร้างการรับรู้ใหม่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งนักเรียน มัธยมปลายทั่วประเทศเห็นภาพชัดเจนถึงผลลัพธ์เมื่อตัดสินใจมาเรียนที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  โดยส่งแนวคิด 2 เรื่องสำคัญที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจริงๆ สองเรื่องนั้นคือ กระบวนคิดที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสอนให้ คิดแบบสร้างสรรค์ (Creativity) และการเรียนรู้ในหลักสูตรที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงทำให้นักศึกษาทุกคน คิดแบบเจ้าของธุรกิจ   (Entrepreneurial Spirit) กลายมาเป็นคำเรียกสั้นๆ ว่า C+E ถูกใช้เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในทุกคณะทุกสาขาวิชา  และใช้เป็นกลยุทธ์การตลาดสำคัญของมหาวิทยาลัยกรุงเทพในการตอกย้ำภาพลักษณ์ ใหม่ของมหาวิทยาลัยว่าเป็น Creative Entrepreneur University

C+E  ยังเป็นตัวสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพโดดเด่นขึ้นมา ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยเอกชนในระดับเดียวกัน  ส่งผลให้มียอดเติบโตของนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกๆปี โดยเฉพาะคณะใหม่ อย่างคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM) ที่มียอดเพิ่มขึ้น 25 – 30% ทุกปี แสดงให้เห็นว่าในยุคนี้นักเรียนมัธยมปลายเริ่มให้ความสนใจการเรียนรู้ที่บ่ม เพาะให้ตนเองสามารถคิดและลงมือทำธุรกิจรวมถึงมีแรงบันดาลใจในการเลือกเส้น ทางอาชีพในอนาคตของตนเองไม่ตามสูตร ตอกย้ำแนวคิด C+E  ยอดวิวทะลุล้าน สะท้อนความสนใจในแนวคิด C+E จากคนยุคใหม่

ทำไมต้อง C+E  ?
อาจารย์ เพชร  โอสถานุเคราะห์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บอกว่า เป็นเรื่องสำคัญมากในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่ที่นำแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาเป็นแนวทาง การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าและสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันใน ระดับประเทศ  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จึงต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ที่ทันสมัย มีมุมมองกว้างใกล พร้อมสำหรับการทำงานในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัย


  BACK