ฝึกงาน

โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาการและวิชาชีพ
 2. เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดทักษะการเรียนรู้จากการทำงานจริงก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เป้าหมาย

 1. นักศึกษาฝึกงานทุกภาควิชา ทุกหลักสูตรแจ้งความประสงค์ลงเรียนรายวิชาฝึกงานวิศวกรรมมากกว่าร้อยละ 90 เปอร์เซ็นต์
 2. นักศึกษาฝึกงานทุกภาควิชา ทุกหลักสูตรได้สถานที่ฝึกงานครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์
 3. นักศึกษาฝึกงานทุกภาควิชา ทุกหลักสูตรลงทะเบียนฝึกงานครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์
 4. โทรศัพท์ตรวจนิเทศฝึกงานครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์
 5. ตรวจนิเทศฝึกงานจำนวนไม่ต่ำกว่า 20-25 เปอร์เซ็นต์ของหน่วยงาน
 6. ผลประเมินตรวจนิเทศฝึกงานอยู่ในระดับดีถึงดีมาก
 7. เกรดนักศึกษาฝึกงานโดยรวม ผ่านการฝึกงานกว่าร้อยละ 95 เปอร์เซ็นต์
 8. การบริหารโครงการฝึกงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หลักการและเหตุผล

ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ได้มีการบรรจุวิชาการฝึกงานวิศวกรรม (Engineering Practices) ให้ลงทะเบียนเป็นวิชาเฉพาะบังคับ โดยในส่วนของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 หน่วยกิต ยกเว้นสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต ที่ไม่มีจำนวนหน่วยกิต (0 หน่วยกิต) โดยกำหนดให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานกับสถานประกอบการภายนอก เช่น ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยมีช่วงระยะเวลาฝึกงานประมาณ 2 เดือน หรือ อย่างน้อยเป็นเวลา 6 สัปดาห์ หรือประมาณ 180 ชั่วโมง ซึ่งจะมีคณาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวร่วมประสานงานในทุกขั้นตอน ตลอดจนการตรวจเยี่ยมสถานที่ฝึกงาน การประเมินผลฝึกงานและการจัดกิจกรรมต่างๆภายหลังการฝึกงานแล้วเสร็จ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกงานตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินผล

ผ่านการประเมินผลโดยหัวหน้าหน่วยงานของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงานตามแบบประเมินผลของทางคณะฯ หรือแบบประเมินผลของหน่วยงาน หรือทั้งสองแบบ ซึ่งผลการประเมินจะปรากฏเกรดเป็น S (ผ่านการฝึกงาน)  หรือ U (ไม่ผ่านการฝึกงาน)  ท่านั้น ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานจะต้องได้รับการประเมินผลเป็น S จึงจะถือว่าสอบผ่านรายวิชาการฝึกงานวิศวกรรม และนักศึกษาที่ไม่ผ่านการฝึกงานต้องเข้าลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกงานวิศวกรรมใหม่ในปีการศึกษาถัดไป

หมายเหตุ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติลงรายวิชาฝึกงานวิศวกรรมได้ หมายถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือเทียบเท่าในทุกหลักสูตร ทุกภาควิชา และยังรวมถึงนักศึกษาตกค้าง นอกรุ่นที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนฝึกงาน โดยคุณสมบัติที่กำหนดในเบื้องต้นคือ

 1. เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถานภาพนักศึกษาปกติ
 2. ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม GPA>1.76 และถ้าเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 (GPA<1.80) จะต้องได้รับการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นอีกครั้งจากที่ประชุมคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และจะพิจารณาอนุมัติฝึกงานเป็นรายบุคคล
 3. ไม่ติดสถานภาพเป็นนักศึกษารอพินิจ (On Pro) หรือลาพักการเรียน 
 4. ไม่ติดลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นๆในภาคฤดูร้อนหรือในช่วงของระยะเวลาการฝึกงาน
 5. จะต้องมีจำนวนหน่วยกิตที่มากเพียงพอต่อการระบุคุณสมบัติเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 6. ไม่ติดภาระการเกณฑ์ทหาร อุปสมบท การไปต่างประเทศ ภาระกิจหรือเหตุผลจำเป็นอื่นๆที่ทำให้ไม่สามารถฝึกงานได้ครบตามระยะเวลาของการฝึกงานตามหลักสูตรได้
 7. ได้ลงชื่อแจ้งความประสงค์ฝึกงานตามรายชื่อที่ปรากฏในแฟ้มลงชื่อนักศึกษาฝึกงานของทางคณะๆ และผ่านขั้นตอนปฏิบัติของโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนอย่างครบถ้วน
 8. ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกงานวิศวกรรมอย่างถูกต้องครบถ้วน

True Corporation