สหกิจศึกษา

แผนการเรียนหลักสูตรสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • ทุกสาขาวิชามี รายวิชาสหกิจศึกษา ใน ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ปีที่ 4
  • บังคับเรียนวิชา CO301 เตรียมสหกิจศึกษา ในชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กระจายรายวิชาบังคับในแผนการเรียนชั้นปีอื่น ๆ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เริ่มในชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 3

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มในชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 3

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เริ่มในชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 3

สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียฯ เริ่มในชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 3

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ของทุกหลักสูตร นักศึกษาที่อยู่ชั้นปีอื่น หรือมีการฝึกงานแล้ว ถ้าต้องการเข้าร่วมโครงการ ขอให้ปรึกษากับหัวหน้าภาควิชาเพื่อวางแผนการเรียน

ปรึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข โทรศัพท์ 0 2902 0299 ต่อ 2624