ที่อยู่ติดต่อ แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
9/1 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-902- 0299 ต่อ 2620 โทรสาร 02-516- 8554
Website: eng.bu.ac.th Email: engineer@bu.ac.th