ผลงาน/กิจกรรม/รางวัล

ชื่อผลงาน รูปภาพ
หุ่นยนต์ทรงตัว
โครงงานนี้เป็นการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ที่ประกอบด้วยล้อสอง
ล้อ ที่จะสามารถสร้างความสมดุลด้วยตัวเอง
ลักษณะการทำงานนี้จะคล้ายกับการทำงานของ Segway
(ลักษณะการขนส่งแบบใหม่) โดยเป้าหมายคือ
การที่หุ่นยนต์รักษาความสมดุลของล้อทั้งสองได้ด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยปฏิกิริยาจากคน
หุ่นยนต์ชนิดนี้ถูกสร้างขึ้นจากแท่นยึดด้วยแท่งเกลียวสี่แท่งประกอบ
เป็นชั้นทั้งหมดสามชั้น ชั้นล่างไว้สำหรับติดล้อและมอเตอร์
ที่ชั้นด้านบนสุดจะมีไมโครคอนโทรลเลอร์(Arduino UNO)
และฮาร์ดแวร์ที่ใช้ควบคุมน้ำหนักช่วยให้แก้ไขการเอียงของล้อ
ทำให้หุ่นยนต์มีความเสถียรมากขึ้น
 
“โปรแกรมการตรวจจับวัตถุจากกล้อง”
โครงงานนี้เป็นศึกษาและพัฒนาโปรแกรมตรวจจับการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ ใช้วิธีการประมวลผลภาพ (Image Processing)
ในการวิเคราะห์วัตถุที่มีการเคลื่อนที่ (Object Tracking)
และจับตำแหน่งของวัตถุนั้นในภาพลำดับถัดไปของข้อมูลภาพที่รับเ
ข้ามาทางกล้องบันทึก เมื่อผ่านการทำงานของโปรแกรม ผลที่ได้คือ
วัตถุที่เคลื่อนที่ในสัญญาณภาพจะแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์โดยมี
กรอบสีแดงครอบอยู่
การตรวจจับภาพนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่าง
ตัวอย่างเช่น
การตรวจจับผลิตภัณฑ์ในสายการผลิตที่ใช้ระบบอัตโนมัติ
การบันทึกภาพการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นต้น
 
“ระบบตรวจนับที่จอดรถภายในอาคาร”

ในปัจจุบันการเดินทางด้วยยานพาหนะมีบทบาทในชีวิตประจำวันม
ากขึ้น เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง เช่น
ห้างสรรสินค้า เป็นต้น
อาคารดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีที่จอดรถขนาดใหญ่และมีหลายชั้นเพื่อ
รองรับจำนวนรถของผู้ที่เข้ามาใช้บริการจึงทำให้การหาที่จอดรถนั้น
กลายเป็นเรื่องยุ่งยาก
เนื่องจากการไม่ทราบจำนวนที่ว่างในอาคารจอดรถแต่ละชั้น
และประกอบกับมีจำนวนของผู้ที่ต้องการจอดรถมากขึ้นทำให้เกิดปั
ญหาเกี่ยวกับหาที่จอดรถในแต่ละชั้นอาคาร
โครงงานนี้จึงสร้างระบบตรวจนับและแสดงจำนวนที่ว่างของที่จอดร
ถในแต่ละชั้นของอาคารจอดรถ
เพื่อเป็นการประหยัดเวลาที่จะต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ในก
ารหาที่จอดรถ และเพิ่มความสะดวกในการจอดรถมากยิ่งขึ้น

 
แบบจำลองลิฟต์บ้านขนาดเล็กเพื่อคนชราและผู้พิการ
โครงงานนี้นำเสนอแนวคิดในการออกแบบและสร้างลิฟต์จำลองขนา
ดเล็กที่ใช้ภายในบ้านพักอาศัยสำหรับการสัญจรขึ้นลงในแนวดิ่งของ
อาคารแทนการใช้บันไดสัญจร
โดยมีลักษณะรูปร่างและฟังก์ชั่นการใช้งานที่สามารถเอื้ออำนวยควา
มสะดวกให้กับคนชรา
คนพิการและผู้ที่นั่งรถเข็นได้เพิ่มขึ้นจากลิฟต์บ้านทั่วไปเสมือนเป็นส่
วนประกอบหนึ่งของบ้านและยังสามารถใช้งานได้กับบุคคลทั่วไป
โดยระบบที่ออกแบบจะจำลองจากขนาดลิฟต์จริงโดยย่อส่วนลงมาใ
นสัดส่วนสมจริงและมีขนาดที่เล็กลงและสามารถเลือกโหมดการทำง
านให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานในแต่ละบุคคล
เช่นโหมดการทำงานสำหรับคนชราและผู้พิการนั่งรถเข็นจะมีฟังก์ชั่
นพื้นฐานในการหน่วงเวลาการเปิดและปิดประตูลิฟต์ให้ช้าลง