แผนการศึกษา (Degree Plan)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต

(หลักสูตรปรับปรุง 2561)

 

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EN001 English for Everyday Communication 3 3
GE001 Thinking Skills for Learning 3 3
MA108 Calculus I 3 3
PH105 Modern Physics 3 3
PH106 Laboratory in Modern Physics 1 1
ME152 Engineering Drawing and Modeling 3 3
GE002 Citizenship and Social Dynamics 3 3
รวม 19 19

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
CH101 General Chemistry 3 3
MI122 Computer System and Multimedia Communication 3 3
MI123 The Art of Storytelling 3 3
MA109 Calculus II 3 3
MI121 Creative Multimedia Skill 3 3
EN002 English for Social Communication 3 3
รวม 18 18

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
MI214 3D Computer Graphics and Animation I 3 3
MI215 3D Computer Graphics and Animation Laboratory I 1 1
MI212 Sound and Signal Theory 3 3
MI213 Multimedia Programming 3 3
EL214 Basic Circuit and Electronics 3 3
EL215 Basic Circuit and Electronics Laboratory 1 1
IE212 Mathematics for Multimedia and Entertainment

Engineering

3 3
EN003 English for Global Communication 3 3
รวม 20 20

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
MI227 Creative Thinking and Design 3 3
MI222 Multimedia Production 3 3
MI223 Multimedia Production Laboratory 1 1
MI228 Computer Graphics and Animation II 3 3
MI229 Computer Graphics and Animation Laboratory II 1 1
EL226 Digital System for Light and Sound 3 3
EL227 Digital System for Light and Sound Laboratory 1 1
GE004 Technology and Innovation in the Future World 3
รวม 15 18

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
MI316 Entertainment Technology 3 3
MI317 Introduction to Live and Event Entertainment 3 3
MI225 Programming and Scripting 3 3
MI226 Programming and Scripting Laboratory 1 1
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3 3
GE008 Health and Wellness for Life 3 3
รวม 16 16

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
MI326 Music and Sound Appreciation 3 3
MI327 Introduction to Hardware Creator 3 3
IE322 Idea Generation for Entrepreneurship 3 3
MI325 New Media: Ideas and Applications 3 3
MI328 Entertainment Live and Event Design 3 3
GE005 Creative Leadership Skills 3 3
CO301 Pre-Cooperative Education 3
รวม 18 21

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
MI497 Engineering Practices 0
รวม 0

 

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
MI481 Multimedia and Entertainment Engineering Project I 2
XXXX Major Elective 3
XXXX Major Elective 3
XXXX Free Elective 3
GE004 Technology and Innovation in the Future World 3
MI498 Cooperative Education in Multimedia and Internet System Engineering 6
รวม 14 6

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
MI482 Multimedia and Entertainment Engineering Project II 2
XXXX Major Elective 3 3
XXXX Major Elective 3 3
XXXX Free Elective 3 3
XXXX Free Elective 3
GE007 Art of Life 3 3
MI483 Multimedia and Internet System Engineering Project for Cooperative 1
รวม 14 16