โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอนเตอร์เทนเมนท์
(Bachelor of Engineering Program in Multimedia and Entertainment Engineering)

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมมัลติมีเดียและเอนเตอร์เทนเมนท์)
ชื่อย่อ  (ไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมมัลติมีเดียและเอนเตอร์เทนเมนท์)
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Bachelor of Engineering (Multimedia and Entertainment Engineering)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.Eng. (Multimedia Entertainment Engineering)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  134 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแบบปกติ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30      หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 15    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 6    หน่วยกิต

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 

98     หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 49     หน่วยกิต
     -กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 37   หน่วยกิต
     -กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 12    หน่วยกิต

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   

6      หน่วยกิต

   จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  134 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30      หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 15    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 6    หน่วยกิต

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 

98     หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 49     หน่วยกิต
     -กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 34  หน่วยกิต
     -กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 15    หน่วยกิต

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   

6      หน่วยกิต