รายวิชา

ตารางแสดงรายละเอียดรายชื่อวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งรายวิชามีโอกาสปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของคณะที่เปิดสอน

 

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 001

EN 001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

English for Everyday Communication

3
อก. 002

EN 002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม

English for Social Communication

3
อก. 003

EN 003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล

English for Global Communication

3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 001

GE 001

ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้

Thinking Skills for Learning

3
ศท. 002

GE 002

พลเมืองกับสังคมพลวัต

Citizenship and Social Dynamics

3
ศท. 003*

GE 003

การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ

Cultivating Entrepreneurial Mindset

3
ศท. 004

GE 004

เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต

Technology and Innovation in the Future World

3
ศท. 005

GE 005

ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์

Creative Leadership Skills

3
*หมายเหตุ ยกเว้นการเรียนวิชานี้ สำหรับสาขาที่มีลักษณะรายวิชาใกล้เคียงกับวิชาแกนหรือวิชาเฉพาะของสาขานั้น โดยนำวิชาในกลุ่มวิชาเลือกมาแทน ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของศูนย์บริหารจัดการหลักสูตรและรายวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
ศท. 006

GE 006

เอเชียกับสังคมโลก

Asia and the Global Community

3
ศท. 007

GE 007

สุนทรียภาพกับชีวิต

Art of Life

3
ศท. 008

GE 008

สุขภาพเพื่อชีวิต

Health and Wellness for Life

3
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน (61 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (21 หน่วยกิต)
คณ. 105

MA 105

แคลคูลัส 1

Calculus I

3
คณ. 106

MA 106

แคลคูลัส 2

Calculus II

3
คณ. 107

MA 107

แคลคูลัส 3

Calculus III

3
คม. 101

CH 101

เคมีทั่วไป

General Chemistry

3
คม. 102

CH 102

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

Laboratory in General Chemistry

1
ฟส.105

PH 105

ฟิสิกส์สมัยใหม่

Modern Physics

3
ฟส.102

PH 102

ปฏิบัติการฟิสิกส์สมัยใหม่

Laboratory in Modern Physics

1
อส.212

IE 212

คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์

Mathematics for Multimedia and Entertainment Engineering

3
กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน (33 หน่วยกิต)
คก. 152

ME 152

การเขียนแบบวิศวกรรมและการออกแบบกลไก

Engineering Drawing and Modeling

3
มอ. 121

MI 121

ทักษะการสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดีย

Creative Multimedia Skill

3
มอ. 122

MI 122

ระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารด้วยมัลติมีเดีย

Computer System and Multimedia Communication

3
มอ. 212

MI 212

ทฤษฎีสัญญาณและเสียง

Sound and Signal Theory

3
อล.213

EL 213

การเขียนโปรแกรมเชิงมัลติมีเดีย

Multimedia Programming

3
มอ. 227

MI 227

หลักการคิดและออกแบบเชิงสร้างสรรค์

Creative Thinking and Design

3
มอ.222

MI 222

การผลิตสื่อมัลติมีเดีย

Multimedia Production

3
มอ.223

MI 223

ปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดีย

Multimedia Production Laboratory

1
อล.214

EL 214

พื้นฐานวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Basic Circuit and Electronics

3
อล.215

EL 215

ปฏิบัติการพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Basic Circuit and ElectronicsLaboratory

1
อล.226

EL 226

ระบบดิจิทัลสำหรับแสงและเสียง

Digital System for Light and Sound

3
อล.227

EL 227

ปฏิบัติการระบบดิจิทัลสำหรับแสงและเสียง

Digital System for Light and Sound Laboratory

1
อล.322

EL 322

การสร้างแนวคิดสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

Idea Generation for Entrepreneurship

3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน(58 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน–บังคับ(37 หน่วยกิต)
มอ. 123

MI 123

ศิลปะการเล่าเรื่อง

The Art of Storytelling

3
มอ. 124

MI 124

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์สามมิติและอนิเมชัน 1

3D Computer Graphics and Animation I

3
มอ. 125

MI 125

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติและแอนิเมชัน 1

3D Computer Graphics and Animation Laboratory I

1
มอ. 225

MI 225

การเขียนโปรแกรมและสคริปต์

Programming and Scripting

3
มอ. 226

MI 226

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมและสคริปต์

Programming and Scripting Laboratory

 

1
มอ. 228

MI 228

คอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติและแอนิเมชัน 2

3D Computer Graphics and Animation

3
มอ. 229

MI 229

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติและแอนิเมชัน 2

3D Computer Graphics and Animation Laboratory II

1
มอ. 316

MI 316

เทคโนโลยีทางเอ็นเตอร์เทนเมนต์

Entertainment Technology

3
มอ. 317

MI 317

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดงานแสดงและอีเวนท์ สำหรับธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์

Introduction to Live and Event Entertainment

3
มอ.325

MI325

ศิลปะนิยมสำหรับเสียงและดนตรี

Music and Sound Appreciation

1
มอ.326

MI326

ความรู้เบื้องต้นสำหรับนักประดิษฐ์ด้านฮาร์ดแวร์

Introduction to Hardware Creator

3
มอ.327

MI327

การออกแบบงานแสดงและงานอีเวนท์ทางด้านเอ็นเตอร์เทนเมนต์

Entertainment Live and Event Design

3
มอ.328

MI328

โครงงานวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 1

Multimedia and Entertainment Engineering Project I

2
มอ.481

MI481

โครงงานวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 2

Multimedia and Entertainment Engineering Project II

2
มอ.483

MI493

 โครงงานวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์สำหรับสหกิจศึกษา (สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)

Multimedia and Entertainment Engineering Project For Cooperative Education

1
มอ.497

MI497

การฝึกงานทางวิศวกรรม

Engineering Practices

0
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน–เลือก (6 หน่วยกิต)

มอ.454

MI454

วิศวกรรมเสียงเบื้องต้นและทฤษฏีดนตรี

Introduction to Audio Engineering and Music Theory

3
มอ.455

MI455

อุปกรณ์และเครื่องมือทางด้านเสียง

Audio Equipment

3
มอ.456

MI456

เทคนิคการผสมเสียง

Audio Mixing Techniques

3
มอ.457

MI457

เทคนิคการบันทึกเสียง

Audio Recording Techniques

3
มอ.458

MI458

การออกแบบเสียง

Sound Design

3
มอ.459

MI459

อินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง

Internet of Things

3
มอ.460

MI460

เครื่องมือสำหรับงานเสียงรูปแบบดิจิทัล

Digital Audio Workstation and Application

3
มอ.461

MI461

ห้องบันทึกเสียงขั้นสูง

Advanced Studio Studies

3
มอ.462

MI462

อคูสติก

Acoustics

3
มอ.463

MI463

ระบบภาพและแสง

Visual and Light System

3
มอ.464

MI464

เทคโนโลยี โครงสร้าง เวที และ การเคลื่อนที่

Stage Flying and Rigging Technology

3
มอ.465

MI465

ความเป็นจริงผสม

Mixed Reality

3
มอ.466

MI466

การจำลองการเคลื่อนไหว

Dynamic Simulation

3
มอ.467

MI467

การเขียนโปรแกรมปลั๊กอินส์ขั้นสูง

Advanced Plug-Ins Programming

3
มอ.468

MI468

การวางแผนและการบริหารจัดการงานแสดงและงานอีเวนท์

 

3
มอ.493

MI493

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 1

Selected Topics in Multimedia and Entertainment I

3
มอ.494

MI494

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 2

Selected Topics in Multimedia and Entertainment Iณ

3
มอ.495

MI495

ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 1

Special Problems in Multimedia and Entertainment I

3
มอ.496

MI496

ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 2

Special Problems in Multimedia and Entertainment II

3
มอ.498

MI498

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์  (สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)

Cooperative Education in Multimedia and Entertainment

Engineering

6
อส.414

IE 414

โอกาสทางธุรกิจใหม่และการวางแผน

Startup Opportunity and Planning

3
อส.415

IE 415

การบริหารและปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการ

Entrepreneurial Practicum

3
สศ.301

CO 301

เตรียมสหกิจศึกษา (สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)

Pre-Cooperative Education

3