สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอนเตอร์เทนเมนท์

ภาควิชาสาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอนเตอร์เทนเมนท์  [Multimedia and Internet System Engineering]
นักศึกษาที่เลือกเรียนสาขานี้จะได้ศึกษาถึงการนำองค์ความรู้ของการผลิตสื่อมัลติมีเดียและบริการผ่านเทคโนโลยีสื่อสาร และคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ศึกษาทักษะการออกแบบสื่อตามจุดมุ่งหมาย การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อรวมสื่อ มัลติมีเดียกับอุปกรณ์สื่อสาร การผลิตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การพัฒนาเนื้อหาและบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การพัฒนาเกม ประเภทต่างๆ การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสื่อ อาทิ การบันทึกสื่อ การลดขนาดสื่อมัลติมีเดีย เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักการและการทำงานของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง ฝึกฝนการผลิตและนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย เช่น การควบคุมการผลิตภาพและเสียงใน สตูดิโอ การสร้างสรรค์เนื้อหาและบริการใหม่ๆบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ การผลิตและทดสอบเกมคอมพิวเตอร์ และการ ประยุกต์อุปกรณ์สมัยใหม่ร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย

จำนวนหน่วยกิต ที่เรียนตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต
จุดเด่น ตลาดงานมีความต้องการงานทางด้าน Multimedia Engineer & Developer เป็นอย่างมาก ซึ่งภาควิชาฯเน้นให้นักศึกษาได้รับการฝึกฝนทักษะในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เช่น Macromedia flash, Adobe Premiere และ Adobe After Effect เป็นต้น โดยนักศึกษาสามารถเพิ่มพูนทักษะให้สูงขึ้น ในรายวิชาปฏิบัติการและการจัดทำโครงงานย่อยในรายวิชาบรรยายต่างๆ เช่น Creative Multimedia Skill, Multimedia Production, Multimedia Programming และ Multimedia Special Effect เป็นต้น สายวิชาอีกด้านหนึ่งที่ตลาดมีความต้องการคือ ด้านของ Computer Graphics & Art Designers ซึ่ง นักศึกษาจะได้เรียนรู้การสร้างผลงานจากรายวิชา Computer Graphic and Animation และ Advanced Computer Graphics and Animation ซึ่งทั้งสองวิชานี้จะมีโครงงานประจำวิชาให้นักศึกษาได้ฝึกฝนเพื่อเสริมทักษะปฏิบัติ โดยการสร้างผลงานทางด้านนี้ จะเน้นให้สร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาศัยความรู้ที่ได้จากวิชาฟิสิกส์ทำให้ผลงานที่ออกมานั้นมาความสมจริงและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น