ผลงาน/กิจกรรม/รางวัล

ชื่อผลงาน รูปภาพ
“หุ่นยนต์ทรงตัว”
โครงงานนี้ เป็นการพัฒนาหุ่นยนต์ขึ้นมาเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพและคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ หุ่นยนต์ต้นแบบในการประชาสัมพันธ์ มีฟังก์ชั่นการทำงานดังนี้

  • สามารถควบคุมสั่งงานหุ่นยนต์ผ่าน จอยสติ๊ก, สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต
  • สามารถเลียนแบบท่าทางของมนุษย์ได้
  • สามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้ด้วยคำสั่งที่ถูกเตรียมไว้
  • สามารถแสดงท่าทางสื่อสารด้วยนิ้วมือโดยทั้ง 5 นิ้ว เป็นอิสระต่อกัน
  • สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของใบหน้าสีหน้าการแสดงอารมณ์รวมถึงเพศชายหญิง
 
การพัฒนาโปรแกรมการตรวจจับวัตถุจากกล้องโดยใช้ MATLAB และ DSP BUILDER

โครงงานนี้ เป็นการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมตรวจจับวัตถุจากกล้องโดยใช้ DSP Builder และ Matlab โดยใช้หลักการของการประมวลผลภาพ (Image Processing) นอกจากนี้ โปรแกรมที่เสร็จสมบูรณ์จากโครงงานนี้ สามารถนำไปใช้งานบนชิพ FPGA (Field Programmable Gate Array) ได้ ในการวิเคราะห์และการตรวจจับการเคลื่อนที่ของวัตถุนี้ จะเป็นการจับภาพจากสัญญาณภาพที่รับเข้ามาในโปรแกรมการทำงาน โดยสัญญาณภาพที่รับเข้ามานั้นจะถูกนำไปเข้ากระบวนการการทำงานของโปรแกรมและจะแสดงออกมาบนจอคอมพิวเตอร์ วัตถุที่เคลื่อนไหวในสัญญาณภาพนั้นจะถูกระบุโดยผู้ใช้ด้วยตีกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ของวัตถุในแต่ละเฟรม ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงงานนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น ใช้ในการรักษาความปลอดภัยในโรงจอดรถของอาคาร ใช้ในทางการแพทย์ ใช้ในการแข่งขันกีฬา

 
การแสดงภาพติดตาด้วย LED แบบหมุนต่อเนื่อง โดยประมวลผลโปรแกรมผ่าน FPGA

การแสดงผลบนจอภาพที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นจอภาพธรรมดาแบบสองมิติ เมื่อเทคโนโลยีการแสดงผลบนจอภาพในชีวิตประจำวันได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก จึงเกิดเป็นจอภาพที่เราเห็นกันบ่อยๆคือ จอ LED (Light Emitting Diode) ที่ติดตั้งเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สามารถแสดงเป็นภาพนิ่งหรือวีดีโอได้ ต่อมามีการพัฒนาการแสดงผลของจอภาพเป็นแบบสามมิติ แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีในการแสดงภาพสามมิตินั้นค่อนข้างมีความซับซ้อนในขั้นตอนการผลิตและยังไม่ค่อยแพร่หลายมากนัก ทำให้การแสดงภาพสามมิติที่สามารถลอยอยู่ในอากาศถูกจำกัดลง โครงงานนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่เพื่อการแสดงภาพสองมิติโดยไม่อาศัยจอภาพ โดยใช้หลักการการเห็นภาพติดตาหรือที่เรียกว่า POV (Persistence Of Vision) มาสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่จากหลอด LED ที่สามารถแสดงภาพสองมิติด้วยต้นทุนที่มีราคาถูกกว่าและมีความซับซ้อนในการประดิษฐ์น้อยกว่า ภายในโครงงานการแสดงผลสองมิติด้วยการหมุนของแถว LED นั้นจะประกอบด้วยส่วนแสดงผลของแถว LED ซึ่งยึดติดอยู่กับมอเตอร์ และโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้สามารถเกิดภาพที่สอดคล้องกับความเร็วของการหมุนของมอเตอร์ เพื่อนำไปใช้งานได้ในวงกว้างและเพื่อการนำไปพัฒนาต่อยอดได้มากขึ้น