โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
ชื่อย่อ (ไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Engineering (Electronics Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Eng. (Electronics Engineering)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแบบปกติและแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

111 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาแกน 61 หน่วยกิต
        – กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 21 หน่วยกิต
        – กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 31 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 50 หน่วยกิต
        – กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 44 หน่วยกิต
        – กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 6 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

   6 หน่วยกิต