โอกาสในการประกอบอาชีพ

  • วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ [Electronics Engineer]
  • วิศวกรบริการ [Services Engineer]
  • วิศวกรวิจัยและพัฒนา [R&D Engineer]
  • วิศวกรทดสอบ [Test Engineer]
  • วิศวกรขาย [Sales Engineer]
  • วิศวกรออกแบบ [Design Engineer]
  • วิศวกรโครงการ [Project Engineer]
  • วิศวกรควบคุมการผลิต [Process Engineer]