อัตราค่าเล่าเรียน

คณะ/สาขา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.)
ค่าเล่าเรียน
หลังหักทุนสนับสนุน
ตลอดหลักสูตร
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 24,580 14,580 387,280
 สาขาวิชาไฟฟ้า 24,580 14,580 382,980
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 24,580 14,580 373,580
สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเทอร์เทนเมนต์ 24,580 14,580 360,680

 

หมายเหตุ
1.
อัตราค่าใช้จ่ายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ข้ึนอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน
2.
ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าเรียนเสริมพื้นฐาน สําหรับหลักสูตรนานาชาติสําหรับนักศึกษาท่ีต้องเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร โทร : 023503500 กด