แผนการศึกษา (Degree Plan)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN 001

English for Everyday Communication

3

3

GE001

Thinking Skills for Learning

3

3

MA 105

Calculus I

3

3

ME 151

Engineering Drawing

3

3

PH 101

General Physics I

3

3

PH 102

Laboratory in General Physics I

1

1

GE 002

Citizenship and Social Dynamics

3

3

  รวม

19

19

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

ME 112

Workshop Practices

1

1

ME 121

Engineering Materials

3

3

CH 101

General Chemistry

3

3

CH 102

Laboratory in General Chemistry

1

1

MA 106

Calculus II

3

3

PH 103

General Physics II

3

3

PH 104

Laboratory in General Physics II

1

1

GE 007

Art of Life

3

3

GE 004

Technology and Innovation in the Future World

3

  รวม

18

21

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

MA 107

Calculus III

3

EE 211

Electric Circuit Theory

3

  รวม

6

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

MA 107

Calculus III

3

GE 008

Health and Wellness for Life

3

EE 211

Electric Circuit Theory

3

EE 212

Electric Circuit Laboratory

1

1

EL 211

Engineering Electronics

3

3

EL 212

Engineering Electronics Laboratory

1

1

EN 002

English for Social Communication

3

3

CS 122

Computer Programming

3

3

EE312

Electromechanical Energy Conversion

3

EE 313

Electromechanical Energy Conversion Laboratory

1

EL 353

Electrical Instruments and Measurements

3

  รวม

20

18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EE 221

Electric Circuit Analysis

3

3

EL 253

Digital System Fundamental

3

3

EL 254

Digital System Fundamental Laboratory

1

1

IE 221

Engineering Mathematics

3

3

GE 003

Cultivating Entrepreneurial Mindset

3

3

GE 004

Technology and Innovation in the Future World

3

ME 222

Engineering Mechanics Principles      

3

3

EE 321

Electrical Machines

3

EE 322

Electrical Machines Laboratory

1

  รวม

19

20

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EE 351

Electromagnetic Fields and Waves

3

3

EE 312

Electromechanical Energy Conversion

3

EE 313

Electromechanical Energy Conversion Laboratory

1

EE 326

Electrical Power System

3

3

EL 311

Microprocessor System

3

3

EL 312

Microprocessor Laboratory

1

1

EL 353

Electrical Instruments and Measurements

3

EN 003

English for Global Communication

3

EE 436

Electrical Safety

3

EE 414

Renewable Energy

3

EL 434

Power Electronics

3

  รวม

20

19

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EE 321

Electrical Machines

3

EE 322

Electrical Machines Laboratory

1

EE 323

Data Communication Principles

3

3

EE 324

Control System

3

3

EE 325

Control System Laboratory

1

1

EE 412

Electrical Power Systems Analysis

3

3

IE 311

Probability and Engineering Statistics

3

3

GE 005

Creative Leadership Skills

3

EE 431

Electrical System Design

3

CO 301

Pre-Cooperative Education (Major Elective)

3

  รวม

20

19

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EE 497

Engineering Practices

1

  รวม

1

 

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EL 434

Power Electronics

3

EE 414

Renewable Energy

3

EE 436

Electrical Safety

3

EE 481

Electrical Engineering Project I

2

XXXX

Major Elective

3

XXXX

Free Elective

3

EE 498

Cooperative Education in Electrical Engineering (Major Elective)

6

  รวม

17

6

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EE 482

Electrical Engineering Project II

2

EE 438

Power System Protection

3

3

EE 431

Electrical System Design

3

XXXX

Major Elective

3

XXXX

Free Elective

3

3

XXXX

Free Elective

3

GE 008

Health and Wellness for Life

3

EE 483

Electrical Engineering Project for Cooperative Education

2

EN 003

English for Global Communication

3

GE 005

Creative Leadership Skills

3

  รวม

14

20