โอกาสในการประกอบอาชีพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถประกอบวิชาชีพได้หลากหลาย เช่น

  • วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)
  • วิศวกรบริการ (Services Engineer)
  • วิศวกรวิจัยและพัฒนา (R&D Engineer)
  • วิศวกรทดสอบ (Test Engineer)
  • วิศวกรขาย (Sales Engineer)
  • วิศวกรออกแบบ (Design Engineer)
  • วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
  • วิศวกรควบคุมการผลิต (Process Engineer)
  • วิศวกรซ่อมบำรุง (Maintenance Engineer)