แผนการศึกษา (Degree Plan)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตร์และหุ่นยนต์

(หลักสูตรปรับปรุง 2561)

 

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN001

English for Everyday Communication

3

3

GE001

Thinking Skills for Learning

3

3

MA105

Calculus I

3

3

PH101

General Physics I

3

3

PH107

Laboratory in General Physics I

1

1

ME153

Engineering Drawing and Mechanical Design

3

3

GE002

Citizenship and Social Dynamics

3

3

  รวม

19

19

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

CE111

Fundamental Computer Laboratory

1

1

CH101

General Chemistry

3

3

CH103

Laboratory in General Chemistry

1

1

MA106

Calculus II

3

3

PH103

General Physics II

3

3

PH108

Laboratory in General Physics II

1

1

GE007

Art of Life

3

3

EN002

English for Social Communication

3

3

  รวม

18

18

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

IE211

Mathematics for Computer and Robotics Engineering

3

3

EL214

Basic Circuit and Electronics

3

3

EL215

Basic Circuit and Electronics Laboratory

1

1

EL216

Electronics for Computer and Robotics Engineering

3

3

EL217

Electronics for Computer and Robotics Engineering Laboratory

1

1

CS122

Computer Programming

3

3

GE004

Technology and Innovation in the Future World

3

3

GE008

Health and Wellness for Life

3

3

  รวม

20

20

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

CE222

Computer Organization and Architecture

3

3

CE223

Computer Programming II

3

3

EL253

Digital System Fundamental

3

3

EL255

Digital System Fundamental Laboratory

1

1

EL325

Introduction to Sensors and Actuators

3

3

EL326

Introduction to Sensors and Actuators Laboratory

1

1

EN003

English for Global Communication   

3

3

  รวม

17

17

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

 

Free Elective

3

  รวม

3

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

CE311

Data Structure and Algorithm

3

3

CE312

Data Structure and Algorithm Laboratory

1

1

CE313

Operating System

3

3

CE314

Data Communication Principles

3

3

CE315

Computer Network

3

3

CE318

Computer Network Laboratory

1

1

EL311

Microprocessor System

3

3

EL314

Microprocessor Laboratory

1

1

CE437

Principles of Robotics

3

  รวม

18

21

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

CE321

Object-Oriented Design and Programming

3

3

CE322

Object-Oriented Design and Programming Laboratory

1

1

CE323

Database and Data Mining

3

3

IE325

Automation System and Control

3

3

IE326

Automation System and Control Laboratory

1

1

EL454

Embedded System

3

3

IE322

Idea Generation for Entrepreneurship

3

3

XXXX

Free Elective

3

CO301

Pre-Cooperative Education

3

  รวม

20

20

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

CE497

Engineering Practices

0

  รวม

0

 

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

CE481

Computer and Robotics Engineering Project I

2

GE005

Creative Leadership Skills

3

IE311

Probability and Engineering Statistics

3

CE437

Principles of Robotics

3

XXXX

Major Elective

3

CE498

Cooperative Education in computer and Robotics Engineering (Major Elective)

6

  รวม

14

6

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

CE411

Software Engineering

3

3

CE482

Computer and Robotics Engineering Project II

2

GE003

Cultivating Entrepreneurial Mindset

3

3

XXXX

Major Elective

3

XXXX

Free Elective

3

3

IE311

Probability and Engineering Statistics

3

CE483

Computer and Robotics  Engineering  Project  for Cooperative Education

1

GE005

Creative Leadership Skills

3

  รวม

14

16