โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
(Bachelor of Engineering Program in Computer and Robotics Engineering)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
ชื่อย่อ  (ไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Bachelor of Engineering (Computer and Robotics Engineering)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.Eng. (Computer and Robotics Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแบบปกติ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30      หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 15    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 6    หน่วยกิต

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 

104     หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 46      หน่วยกิต
      – กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 21    หน่วยกิต
      – กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 25    หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 58  หน่วยกิต
     -กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 52    หน่วยกิต
         –  กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 7    หน่วยกิต
          –  กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 11    หน่วยกิต
         –  กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 16    หน่วยกิต
          –  กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 18    หน่วยกิต
     -กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 6    หน่วยกิต

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   

6      หน่วยกิต

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแบบสหกิจ

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

30      หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 15    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 6    หน่วยกิต

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ     

104     หน่วยกิต

     กลุ่มวิชาแกน 46      หน่วยกิต
      – กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 21    หน่วยกิต
      – กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 25    หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 58  หน่วยกิต
     -กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 52    หน่วยกิต
          –  กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 7    หน่วยกิต
         –  กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 11    หน่วยกิต
          –  กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 16    หน่วยกิต
          –  กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 18    หน่วยกิต
     -กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก   6    หน่วยกิต

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี               

6      หน่วยกิต