รายวิชา

ตารางแสดงรายละเอียดรายชื่อวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งรายวิชามีโอกาสปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของคณะที่เปิดสอน

 

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 001

EN 001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

English for Everyday Communication

3
อก. 002

EN 002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม

English for Social Communication

3
อก. 003

EN 003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล

English for Global Communication

3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 001

GE 001

ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้

Thinking Skills for Learning

3
ศท. 002

GE 002

พลเมืองกับสังคมพลวัต

Citizenship and Social Dynamics

3
ศท. 003*

GE 003

การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ

Cultivating Entrepreneurial Mindset

3
ศท. 004

GE 004

เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต

Technology and Innovation in the Future World

3
ศท. 005

GE 005

ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์

Creative Leadership Skills

3
*หมายเหตุ ยกเว้นการเรียนวิชานี้ สำหรับสาขาที่มีลักษณะรายวิชาใกล้เคียงกับวิชาแกนหรือวิชาเฉพาะของสาขานั้น โดยนำวิชาในกลุ่มวิชาเลือกมาแทน ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของศูนย์บริหารจัดการหลักสูตรและรายวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
ศท. 006

GE 006

เอเชียกับสังคมโลก

Asia and the Global Community

3
ศท. 007

GE 007

สุนทรียภาพกับชีวิต

Art of Life

3
ศท. 008

GE 008

สุขภาพเพื่อชีวิต

Health and Wellness for Life

3
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน (61 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (21 หน่วยกิต)
คณ. 105

MA 105

แคลคูลัส 1

Calculus I

3
คณ. 106

MA 106

แคลคูลัส 2

Calculus II

3
คณ. 107

MA 107

แคลคูลัส 3

Calculus III

3
คม. 101

CH 101

เคมีทั่วไป

General Chemistry

3
คม. 102

CH 102

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

Laboratory in General Chemistry

1
ฟส.101

PH 101

ฟิสิกส์ทั่วไป 1

General Physics I

3
ฟส.102

PH 102

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1

General Physics I

1
ฟส.103

PH 103

ฟิสิกส์ทั่วไป 2

General Physics II

3
ฟส.104

PH 104

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2

General Physics II

1
กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน (25 หน่วยกิต)
คก. 153

ME 153

การเขียนแบบวิศวกรรมและการออกแบบกลไก

Engineering Drawing and Mechanical Design

3
คต. 111

CE 111

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Fundamental Computer Laboratory

1
คพ. 122

CS 122

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Computer Programming

3
อล.214

EL 214

พื้นฐานวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Basic Circuit and Electronics

3
อล.215

EL 215

ปฏิบัติการพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Basic Circuit and Electronics Laboratory

1
อล.216

EL 216

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

Electronics for Computer and Robotics Engineering

3
อล.217

EL 217

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

Electronics for Computer and Robotics Engineering Laboratory

1
อส.311

IE 311

ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม

Probability and Engineering Statistics

3
อส.322

IE 322

การสร้างแนวคิดสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

Idea Generation for Entrepreneurship

3
อส.325

IE 325

ระบบอัตโนมัติและการควบคุม

Automation System and Control

3
อส.326

IE 326

ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและการควบคุม

Automation System and Control Laboratory

1
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน(58 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน–บังคับ(52 หน่วยกิต)
คต. 437

CE 437

หลักวิทยาการหุ่นยนต์

Principles of Robotics

3
คต. 481

CE 481

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 1 (สำหรับแผนการศึกษาแบบปกติ)

Computer and Robotics Engineering Project I

2
คต. 482

CE 482

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 2 (สำหรับแผนการศึกษาแบบปกติ)

Computer and Robotics Engineering Project II

2
คต. 483

CE 483

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์สำหรับสหกิจศึกษา 1(สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)

Computer and Robotics Engineering Project for Cooperative Education

1
สศ. 301

EE 323

เตรียมสหกิจศึกษา(สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)

Pre-Cooperative Education

3
คต. 223

CE 223

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2

Computer Programming II

3
คต. 311

CE 311

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

Data Structure and Algorithm

3
คต. 312

CE 312

ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

Data Structure and Algorithm Laboratory

1
คต. 321

CE 321

การออกแบบและโปรแกรมเชิงวัตถุ

Object-Oriented Design and Programming

3
คต. 322

CE 322

ปฏิบัติการออกแบบและโปรแกรมเชิงวัตถุ

Object-Oriented Design and Programming Laboratory

1
คต. 313

CE 313

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Operating System

3
คต. 315

CE 315

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Computer Network

3
ฟฟ. 318

EE 318

ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Computer Network Laboratory

1
อล. 323

CE 323

ระบบฐานข้อมูลและเหมืองข้อมูล

Database and Data Mining

3
อล. 411

CE 411

  วิศวกรรมซอฟต์แวร์

Software Engineering

1
อล. 222

CE 222

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

Computer Organization and Architecture

3
อล. 253

CE 253

พื้นฐานระบบดิจิทัล

Digital System Fundamental

3
อล. 255

CE 255

ปฏิบัติการพื้นฐานระบบดิจิทัล

Digital System FundamentalLaboratory

1
อล. 311

CE 311

ระบบไมโครโปรเซสเซอร์

Microprocessor System

3
อล. 314

CE 314

ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์

Microprocessor System Laboratory

1
อล. 325

CE 325

เซนเซอร์และตัวขับเคลื่อนเบื้องต้น

Introduction to Sensors and Actuators

3
อล. 326

CE 326

ปฏิบัติการเซนเซอร์และตัวขับเคลื่อนเบื้องต้น

Introduction to SensorsActuatorsLaboratory

1
อล. 454

CE 454

ระบบสมองกลฝังตัว

Embedded System

3
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน–เลือก (6 หน่วยกิต)

คต.498

CE 498

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์(สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)

Cooperative Education in Computer and Robotics Engineering

6
คต.316

CE 316

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

Advanced Computer Network

3
คต.317

CE 317

เทคโนโลยีเครื่องบริการเว็บและระบบอินเทอร์เน็ต

Web Server and Internet Technology

3
คต.325

CE 325

การเขียนโปรแกรมแบบขนานเบื้องต้น

CE325 Introduction to Parallel Programming

3
คต.326

CE 326

ระบบควบคุมหุ่นยนต์

Robot Control System

3
คต.327

CE 327

ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์

Robot Operating System

3
คต.431

CE 431

ตัวแปลภาษา

Compiler

3
คต.432

CE 432

การออกแบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

Computer Hardware Design

3
คต.433

CE 433

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

Information System Analysisand Design

3
คต.434

CE 434

เครือข่ายนิวรอลและปัญญาประดิษฐ์

Neural Network and Artificial Intelligent

3
คต.435

CE 435

การประมวลผลภาพและจดจำรูปแบบ

Image Processing and Pattern Recognition

3
คต.436

CE 436

อาชญากรรมและการป้องกันทางคอมพิวเตอร์

Computer Crime and Security

3
คต.438

CE 438

การติดต่อระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

Computer-Human Interfaces

3
คต.439

CE 439

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร

Multimedia Communication

3
คต.440

CE 440

การวิเคราะห์อัลกอริทึมขั้นสูง

Algorithm Analysis

3
คต.441

CE 441

คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบและผลิต

Computer Aided Design and Manufacturing

3
คต.442

CE 442

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง

Advanced Computer Organization and Architecture

3
คต.443

CE 443

การออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูง

Advanced Database Design

3
คต.445

CE 445

การออกแบบใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์

Embedded Microcontroller Design

3
คต.446

CE 446

ซอฟต์แวร์ระบบ

System Software

3
คต.447

CE 447

ทฤษฏีการคำนวณ

Theory of Computation

3
คต.448

CE 448

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

Natural Language Processing

3
คต.449

CE 449

ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์

Computer Vision

3
คต.450

CE 450

วงจรอินทิเกรต

Integrated Circuits

3
คต.451

CE 451

เทคโนโลยีคลังข้อมูลขนาดใหญ่

Big Data Technology

3
คต.452

CE 452

ระบบเครือข่ายกลุ่มเมฆและเครือข่ายเซนเซอร์

Cloud and Sensor Networks

3
คต.453

CE 453

อินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง

Internet of Things

3
คต.454

CE 454

การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

Mobile Application Development

3
คต.455

CE 455

การเรียนรู้ของเครื่องและการประยุกต์ใช้

Machine Learning and Application

3
คต.456

CE 456

ระบบขององค์กรและการประยุกต์ใช้

Enterprise System and Application

3
คต.493

CE 493

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 1

Selected Topics in Computer and RoboticsEngineering I

3
คต.494

CE 494

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 2

Selected Topics in Computer and RoboticsEngineering II

3
คต.495

CE 495

ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 1

Special Problems in Computer and Robotics Engineering

3
คต.496

CE 496

ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 2

Special Problems in Computer and Robotics Engineering II

3
อล. 433

EL 433

การประมวลผลสัญญาณแบบดิจิทัล

Digital Signal Processing

3
อล. 435

EL 435

การออกแบบวงจร VLSI เบื้องต้น

Basic VLSI Design

3
อส. 314

IE 314

เทคโนโลยีอุบัติใหม่

Emerging Technology in Engineering

3
อส. 315

IE 315

ระบบความปลอดภัยและมาตรฐานสากล

System safety and ISOs

3
อส. 414

IE 414

โอกาสทางธุรกิจใหม่และการวางแผน

Startup Opportunity and Planning

3
อส. 415

IE 415

การบริหารและปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการ

Entrepreneurial Practicum

3
อส. 301

IE 301

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

Engineering Economics

3