โอกาสในการประกอบอาชีพ

บัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย อาทิ

  • วิศวกรคอมพิวเตอร์ [Computer System Engineering]
  • วิศวกรควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ [Computer System Administrator]
  • นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [System and Application Programmer]
  • ผู้ผลิตงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและมัลติมีเดีย[Computer Graphics and Multimedia Design]
  • นักพัฒนาอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ [Computer System Developer]
  • นักบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [Computer Network Administrator]
  • นักบริหารและจัดการฐานข้อมูล [Database Administrator]

และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง