สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีวัตถุประสงค์ในการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ตระหนักถึงความสำคัญที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานและชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น การทำงานลักษณะสมัยใหม่มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปช่วยงานด้านต่างๆ เช่น การจัดการเอกสารและข้อมูลในระบบสำนักงาน ช่วยควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการดำรงชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นระบบอัตโนมัติ และมีส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ด้วยเหตุที่คอมพิวเตอร์ได้รับการนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น ประเทศไทยจึงขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนองตอบความต้องการกำลังคนในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงมีโครงการที่จะเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีความมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตด้านนี้ที่มีความรู้ทักษะและความสามารถในวิชาชีพอย่างสมบูรณ์ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมที่จะเป็นกำลังคนที่มีค่าของประเทศชาติสืบไป