งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย:

– Robotics

– Image Processing

– Communication Theory

– Software Defined Radio/Communications

– Sensor and Sensor Networks

– Nanotechnology

– Optoelectronics

แหล่งทุนวิจัย:

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช)

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

– บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด