ศูนย์วิจัยนวัตกรรม

สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา:

 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ – Nectec
 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ – Gistda
 • Asian Institute of Technology – AIT
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก – อีเทค
 • City University of London (UK)
 • Frederick University (Cyprus)
 • University of Malaya (Malaysia)
 • University of Bourgogne (France)
 • บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท Cresovation จำกัด
 • บริษัท Creativeme จำกัด

ภาคชุมชน:

 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองสี่

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย:

 • Robotics
 • Image Processing
 • Communication Theory
 • Software Defined Radio/Communications
 • Sensor and Sensor Networks
 • Nanotechnology
 • Optoelectronics

แหล่งทุนวิจัย:

 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช)
 • กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส)
 • บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

งานบริการวิชาการ:

 • เครื่องเจาะผิวผลไม้
 • เครื่องทำคุ๊กกี้ไส้สับปะรด