คณะผู้บริหาร

 

ผศ.ดร.วิศาล พัฒน์ชู

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.นันทิยา ชัยบุตร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.จักรพงษ์ สุธาภุชกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.ดร.สุพจน์ สุขโพธารมณ์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต

อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์