ผลงานอาจารย์

ชุดทดลองส่งบิตข้อมูลเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อศึกษาการสื่อสารแบบดิจิทัล

ผลงานการพัฒนาของ รศ.ดร.ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ รศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน และ ดร.ปกรณ์ยุบลโกศล โดยมีแนวคิดที่ว่าชุดทดลองที่มีอยู่ในท้องตลาดจะสามารถแสดงสัญญาณข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแบบดิจิทัล แต่ผู้ใช้งานยังทำได้แค่การสังเกตและบันทึกผล ไม่ได้มีโอกาสเห็นผลกระทบของบิตข้อมูลต่อรูปสัญญาณได้โดยตรงจากข้อจำกัดดังกล่าว ทำให้เกิดแนวความคิดที่จะประดิษฐ์ชุดทดลองส่งบิตข้อมูลเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive) เพื่อให้ผู้ใช้งานได้กำหนดบิตข้อมูลที่ถูกส่งผ่านสื่อกลางจากตัวส่งไปยังตัวรับและสังเกตผลกระทบของบิตข้อมูลต่อรูปสัญญาณได้อย่างทันทีทันใด

การพัฒนาชุดทดลองใช้ระบบที่กำหนดด้วยซอฟต์แวร์(Software Defined) ทำให้สามารถใช้ฮาร์ดแวร์ชุดเดียวกันทำหน้าที่ที่แตกต่างกันในแต่ละการทดลอง ผู้ใช้งานสามารถต่อชุดทดลองเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USBและใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ กำหนดหน้าที่ของฮาร์ดแวร์ก่อนจะเริ่มทำการทดลอง ทำให้ราคาต้นทุนของฮาร์ดแวร์ไม่สูงนัก นอกจากนี้เนื่องจากทีมงานได้พัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องขึ้นเอง การใช้ชุดทดลองจึงไม่จำเป็นต้องอาศัยซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่มีค่าลิขสิทธิ์ โดยอุปกรณ์ชุดนี้ได้นำไปใช้ในการเรียนการสอนจริงของคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) อีกด้วย

 

 BACK