การเรียนการสอน

หลักสูตรทันสมัย สร้างงานนวัตกรรม เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0

คณาจารย์ผู้สอนที่พร้อมให้คำแนะนำ มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง บ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับแนวโน้มในโลกอนาคต

ผลงานและกิจกรรม
อุปกรณ์ทันสมัย
อาชีพก้าวหน้า