ข่าวและกิจกรรม

ตอกย้ำความสำเร็จ C+E แห่งเดียวในประเทศไทย

31 กรกฎาคม 2558
อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดี ประกาศเส้นทางความสำเร็จในการสร้างผู้ประกอบการสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย

สำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษาจัดงาน The Creative Creator Still on my mind โดยมีการแสดงนิทรรศการ อัจฉริยะราชัน The Creative Creator จากคณะต่างๆ การแสดงนักร้องประสานเสียงชมรมดนตรีสากลและขับร้องประสานเสียง การแสดงจากศิลปิน โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ และศิลปินต่างๆ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โถงอาคารบียู ไดมอนด์

บุกขยายความร่วมมือ กับเครือข่ายโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชา บุกขยายความร่วมมือ กับเครือข่ายโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชา บุกขยายความร่วมมือ กับเครือข่ายโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชา บุกขยายความร่วมมือ กับเครือข่ายโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชา ตลอด ปี 2558 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสร้างการรับรู้ใหม่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งนักเรียน มัธยมปลายทั่วประเทศเห็นภาพชัดเจนถึงผลลัพธ์เมื่อตัดสินใจมาเรียนที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  โดยส่งแนวคิด 2 เรื่องสำคัญที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจริงๆ สองเรื่องนั้นคือ กระบวนคิดที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสอนให้ คิดแบบสร้างสรรค์ (Creativity) และการเรียนรู้ในหลักสูตรที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงทำให้นักศึกษาทุกคน คิดแบบเจ้าของธุรกิจ   (Entrepreneurial Spirit) กลายมาเป็นคำเรียกสั้นๆ ว่า C+E ถูกใช้เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในทุกคณะทุกสาขาวิชา  และใช้เป็นกลยุทธ์การตลาดสำคัญของมหาวิทยาลัยกรุงเทพในการตอกย้ำภาพลักษณ์ ใหม่ของมหาวิทยาลัยว่าเป็น Creative Entrepreneur University C+E  ยังเป็นตัวสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพโดดเด่นขึ้นมา ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยเอกชนในระดับเดียวกัน  ส่งผลให้มียอดเติบโตของนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกๆปี โดยเฉพาะคณะใหม่ อย่างคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM) ที่มียอดเพิ่มขึ้น 25 – 30% ทุกปี แสดงให้เห็นว่าในยุคนี้นักเรียนมัธยมปลายเริ่มให้ความสนใจการเรียนรู้ที่บ่ม เพาะให้ตนเองสามารถคิดและลงมือทำธุรกิจรวมถึงมีแรงบันดาลใจในการเลือกเส้น ทางอาชีพในอนาคตของตนเองไม่ตามสูตร ตอกย้ำแนวคิด C+E  ยอดวิวทะลุล้าน สะท้อนความสนใจในแนวคิด C+E จากคนยุคใหม่ ทำไมต้อง C+E  ? อาจารย์ เพชร  โอสถานุเคราะห์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บอกว่า เป็นเรื่องสำคัญมากในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่ที่นำแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาเป็นแนวทาง การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าและสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันใน ระดับประเทศ  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จึงต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ที่ทันสมัย มีมุมมองกว้างใกล พร้อมสำหรับการทำงานในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัย Readmore

นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 7 คน ได้รับการคัดเลือกจาก YouTube Thailand เพื่อเข้าร่วม workshop โปรแกรม NextUp โปรแกรมพัฒนาและเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตวิดีโอระดับโลก โดยเลือกผลงาน Youtuber จากทั่วประเทศ 16 ทีมเท่านั้น ดังนี้ นายเสฏฐวุฒิ ชัยสมภาร สาขาวิชาศิลปะการแสดง น.ส.ณัฐธิชา นามวงษ์ สาขาวิชาการโฆษณา น.ส.กมลเพชร พุทธวรคุณ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นายภาคภูมิ ศิลปโสภณ สาขาวิชาการโฆษณา นายฐิติพันธุ์ พันธุ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ นายต้นฉบับ เต่าอ่อน คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ และนายเนติเจน เนติรัตนไพบูลย์ คณะบริหารธุรกิจ Readmore