News and Activities

4 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนยุวทูตด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (ประเทศไทย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ราชอาณาจักรกัมพูชา) โดยตัวแทนเยาวชนยุวทูตของประเทศไทยโชว์ความรู้ความสามารถเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการละเล่นพื้นบ้านของไทยและการแสดงสดกับโชว์ที่มีชื่อว่า “แผ่นดินทอง” ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนและสร้างเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคซึ่งจัดโดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการจัดการการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 2 – 9 เมษายน 2561  ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

4 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนยุวทูตด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (ประเทศไทย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ราชอาณาจักรกัมพูชา) โดยตัวแทนเยาวชนยุวทูตของประเทศไทยโชว์ความรู้ความสามารถเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการละเล่นพื้นบ้านของไทยและการแสดงสดกับโชว์ที่มีชื่อว่า “แผ่นดินทอง” ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนและสร้างเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคซึ่งจัดโดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการจัดการการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 2 – 9 เมษายน 2561  ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

4 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนยุวทูตด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (ประเทศไทย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ราชอาณาจักรกัมพูชา) โดยตัวแทนเยาวชนยุวทูตของประเทศไทยโชว์ความรู้ความสามารถเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการละเล่นพื้นบ้านของไทยและการแสดงสดกับโชว์ที่มีชื่อว่า “แผ่นดินทอง” ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนและสร้างเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคซึ่งจัดโดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการจัดการการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 2 – 9 เมษายน 2561  ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

4 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนยุวทูตด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (ประเทศไทย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ราชอาณาจักรกัมพูชา) โดยตัวแทนเยาวชนยุวทูตของประเทศไทยโชว์ความรู้ความสามารถเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการละเล่นพื้นบ้านของไทยและการแสดงสดกับโชว์ที่มีชื่อว่า “แผ่นดินทอง” ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนและสร้างเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคซึ่งจัดโดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการจัดการการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 2 – 9 เมษายน 2561  ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

4 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนยุวทูตด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (ประเทศไทย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ราชอาณาจักรกัมพูชา) โดยตัวแทนเยาวชนยุวทูตของประเทศไทยโชว์ความรู้ความสามารถเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการละเล่นพื้นบ้านของไทยและการแสดงสดกับโชว์ที่มีชื่อว่า “แผ่นดินทอง” ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนและสร้างเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคซึ่งจัดโดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการจัดการการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 2 – 9 เมษายน 2561  ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

4 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนยุวทูตด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (ประเทศไทย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ราชอาณาจักรกัมพูชา) โดยตัวแทนเยาวชนยุวทูตของประเทศไทยโชว์ความรู้ความสามารถเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการละเล่นพื้นบ้านของไทยและการแสดงสดกับโชว์ที่มีชื่อว่า “แผ่นดินทอง” ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนและสร้างเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคซึ่งจัดโดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการจัดการการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 2 – 9 เมษายน 2561  ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

4 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนยุวทูตด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (ประเทศไทย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ราชอาณาจักรกัมพูชา) โดยตัวแทนเยาวชนยุวทูตของประเทศไทยโชว์ความรู้ความสามารถเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการละเล่นพื้นบ้านของไทยและการแสดงสดกับโชว์ที่มีชื่อว่า “แผ่นดินทอง” ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนและสร้างเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคซึ่งจัดโดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการจัดการการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 2 – 9 เมษายน 2561  ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

4 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนยุวทูตด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (ประเทศไทย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ราชอาณาจักรกัมพูชา) โดยตัวแทนเยาวชนยุวทูตของประเทศไทยโชว์ความรู้ความสามารถเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการละเล่นพื้นบ้านของไทยและการแสดงสดกับโชว์ที่มีชื่อว่า “แผ่นดินทอง” ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนและสร้างเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคซึ่งจัดโดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการจัดการการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 2 – 9 เมษายน 2561  ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

4 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนยุวทูตด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (ประเทศไทย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ราชอาณาจักรกัมพูชา) โดยตัวแทนเยาวชนยุวทูตของประเทศไทยโชว์ความรู้ความสามารถเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการละเล่นพื้นบ้านของไทยและการแสดงสดกับโชว์ที่มีชื่อว่า “แผ่นดินทอง” ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนและสร้างเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคซึ่งจัดโดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการจัดการการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 2 – 9 เมษายน 2561  ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

4 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนยุวทูตด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (ประเทศไทย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ราชอาณาจักรกัมพูชา) โดยตัวแทนเยาวชนยุวทูตของประเทศไทยโชว์ความรู้ความสามารถเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการละเล่นพื้นบ้านของไทยและการแสดงสดกับโชว์ที่มีชื่อว่า “แผ่นดินทอง” ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนและสร้างเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคซึ่งจัดโดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการจัดการการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 2 – 9 เมษายน 2561  ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

4 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนยุวทูตด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (ประเทศไทย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ราชอาณาจักรกัมพูชา) โดยตัวแทนเยาวชนยุวทูตของประเทศไทยโชว์ความรู้ความสามารถเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการละเล่นพื้นบ้านของไทยและการแสดงสดกับโชว์ที่มีชื่อว่า “แผ่นดินทอง” ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนและสร้างเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคซึ่งจัดโดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการจัดการการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 2 – 9 เมษายน 2561  ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

4 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนยุวทูตด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (ประเทศไทย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ราชอาณาจักรกัมพูชา) โดยตัวแทนเยาวชนยุวทูตของประเทศไทยโชว์ความรู้ความสามารถเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการละเล่นพื้นบ้านของไทยและการแสดงสดกับโชว์ที่มีชื่อว่า “แผ่นดินทอง” ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนและสร้างเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคซึ่งจัดโดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการจัดการการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 2 – 9 เมษายน 2561  ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว